Forside» Fagområder» Kulturminnevern

Kulturminnevern


Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger et av fem arkeologiske landsdelsmuseer som har oppgaver og ansvarsområder knyttet til kulturminnevernet i Norge.

Museet fungerer som rådgiver og kompetansesenter.
De arkeologiske landsdelsmuseene:
– gir faglig bistand til fylkeskommunene, sametinget og Riksantikvaren i kraft av å være faglige kompetansesenter, særlig i forbindelse med plansaker og miljøkriminalitet,
– sikrer arkeologisk kildemateriale og utfører sikringsgravninger av truede og verna arkeologiske kulturminner,
– deltar i planlegging og gjennomføring av skjøtsel av fornminner i samarbeid med fylkeskommune, sameting eller Riksantikvar,
– gir tilrådning til Riksantikvaren når det gjelder søknader om dispensasjon fra lov om kulturminne.


utgravingsarbeid