MENY

Forsandmoen, Forsand kommune 2007

I forbindelse med utvidelse av masseuttak på Forsand gnr. 41 bnr. 4 ble det foretatt arkeologiske utgravninger av de berørte kulturminnene i tidsrommet 2. mai – 5. oktober 2007.

I vestlig del av planområdet ble det i 1985 og 1990 åpnet opp fire større sjakter for å få en oversikt over omfanget av bosetningsspor fra ulike perioder av jernalderen. Kartlegginga ble utført som et ledd i de omfattende arkeologiske undersøkelsene på Forsandmoen i perioden 1980-1990. Innenfor området som omfattes av nåværende plan ble det påvist et dusin langhus fra eldre jernalder. Siden undersøkelsen var et forskningsprosjekt og området skulle bli liggende urørt, var en totalgraving av alle de påviste bygningene ikke påkrevd. Målsetninga ved årets utgraving var således å totalgrave de påviste husene og undersøke om det fantes flere bygninger innenfor områdene som ikke har vært åpnet opp tidligere.

 Forsandmoen sett mot fjorden

Innenfor et areal på 11154 m² ble det funnet spor etter 22 hus. Bygningene var organisert i parallelle rekker anlagt oppå lave, veldrenerte rygger orientert øst-vest. Flesteparten av bygningene ble avdekket i full lengde, mens enkelte fortsatte inn i dyrka mark vest for planområdet. Åtte av husene var ikke kjent fra før. Samtidig ble det for de øvrige bygningenes vedkommende avdekket deler som ikke har vært åpnet opp tidligere. Blant disse er det spesielt ett langhus som skiller seg ut. Hus 205 viste seg å være langt større enn tidligere antatt. Bygningen var over 44 meter lang og er datert til 420–505 e.Kr. Det kraftige langhuset har hatt seks motstilte innganger og stolpehullene i boligdelen i vest var over 50 cm dype og 70 cm i diameter. I en takbærende stolpe i østlig ende av bygningen ble det funnet et nydelig fiskesøkke av kleber.
 

    Foto hus 248

Hus 248 kan trekkes fram som et vakkert eksempel på et hovedhus fra yngre romertid/folkevandringstid. Huset var svært regelmessig i formen med motstilte innganger mellom første og andre takbærende stolpepar, sentralildsted i det store spennet mellom andre og tredje takbærende stolpepar og en ekstra inngang i sørøst. Det ekstra rommet i øst kan ha utgjort et oppholdsrom eller en egen boligdel for mennesker som har måttet dele inngang med dyrene. En mindre, østlig boligdel kan ha huset folk som har stått lavere på rangstigen, ufrie eller personer med arbeidsoppgaver mer direkte knyttet til dyreholdet.
 

 Oversiktsfoto av utgravingene. For større bilde klikk her

De fleste husene fra undersøkelsen i 2007 var enfasa, noe som gir en tydelig pekepinn om at undersøkelsesområdet hovedsakelig har vært bebygd i landsbyens seine faser. Imidlertid representerer Hus 250 og 253 to spennende unntak. Hus 250 var et nytt verkstedhus som ble funnet sentralt på feltet, mens Hus 253 var en flerfasa hovedbygning som lå øst for de tidligere påviste bygningene. I begge tilfellene har det blitt reist et svært likeartet hus med eksakt samme orientering over den eldre bygningen. Det antas således at det nye huset har blitt reist umiddelbart etter at det eldre huset ble revet. Det framgår tydelig at det har vært utført omfattende reparasjoner på det eldste huset. Til slutt har det første huset blitt revet og et liknende, men større hus har blitt reist med eksakt samme orientering.

 Bygningene innenfor planområdet utgjør østlig del av den fortetta bebyggelsen organisert i øst-vest-orienterte rekker. På sitt mest omfattende besto landsbyen av 16 gårdsenheter. Undersøkelsen i 2007 har vist at antall gårdsenheter i yngre romertid/folkevandringstid kan økes til 19–20.
 

 Oversiktsfoto fra Uburen


Deltakere Forsandmoen 2007:
Prosjektansvarlig: Barbro I. Dahl
Feltleder: Theo Gil Bell
Feltassistenter: Torbjørn Melle, Anngunn Skeiseid, Katharina Lorvik, Christian Roll Valen

Litteratur om utgravinga:
Dahl, B. I. 2008: Forsandmoen – et arkeologisk eldorado. Frá haug ok heiđni nr. 1/2008
Dahl, B. I. 2008: Arkeologisk utgravning på Forsandmoen 2007. Forsand gnr. 41 bnr. 4, Forsand kommune. Oppdragsrapport 2008/15, Arkeologisk museum i Stavanger
Dahl, B. I. 2009: En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen 2007. I: AM-Varia X/2009