MENY

Avaldsnes, Karmøy kommune

Avaldsnes-prosjektet er et samarbeid mellom Karmøy kommune og Arkeologisk museum i Stavanger knyttet opp mot Nordvegen Historiesenter. Formålet er å skaffe ny kunnskap om områdets tidlige historie gjennom arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser. Prosjektet er tenkt å foregå over en lengre årrekke med registreringer de første årene og deretter eventuelt utgravninger.

Jakten på den forhistoriske bosetningen rundt Avaldsnes kirke og prestegård fortsatte i 2006 med oppmerksomhet fra mediene. Det ble gravd mindre søkesjakter på parkeringsplassen, i prestegårdshagen, rundt forpakterboligen og på platået bak forpakterboligen, og resultatene var oppløftende. På parkeringsplassen ble det funnet sikre spor etter forhistorisk eller middelalder-bygning i området helt opp til muren rundt kirkegården, og mellom stabburet og skrenten mot øst ble det også funnet spor etter en eller flere bygninger som tydelig bar preg av å ha brent ned. Det kan være sporene etter den kongsgården som ble brent ned av Hanseatene i 1368 eller prestegården fra 1698.

På tunet mellom nåværende forpakterbolig og driftsbygningen ble det påvist tallrike spor (stolpehull etc.) etter forhistoriske bygninger. Dette bosetningsområdet strekker seg mot øst (platået) ut til skrenten mot selve historiesentret, her ble det blant annet funnet et større randskår fra et fint, svartglittet leirkar fra romersk jernalder, ca. 1700 år før nåtid.

De beste funnene dukket litt overraskende opp inne i selve prestegårdshagen. I det minste feltet som ble åpnet her, ble det påvist flere store stolpehull med store stein brukt som skoning (til å støtte opp stolpen i hullet). Det ble funnet flere skår av spannformete leirkar i området, og disse bosetningssporene kan dateres til folkevandringstid 350–550 e.Kr. Disse funnene er trolig fra det samme gårdsanlegg som vi også fant sporene av rett på den andre siden av veien i 1993-94. Viktig er det at det finnes urørt kulturlag opp til 0,1 m tykt i dette området.

Bare noen få meter fra disse funnene ble det avdekket en nesten 1 m bred vegg-grøft fra et forhistorisk hus, og enda et par meter lengre mot øst ble det avdekket en større brolegging (steinpakning) av mindre stein. På denne ble det funnet to store vevlodd av kleberholdig stein og to fragmenter av enkel bakstehelle (steinplate med utskårne riller brukt som bakeplate). Sistnevnte dateres til sen vikingtid / tidlig middelalder og er faktisk de første funn som indikerer bosetting på Avaldsnes i vikingtid!

Det er et offentlig uttalt ønske at vi skal prøve å finne Harald Hårfagres kongsgård, men slike ønsker er ikke enkle å oppfylle! Det er jo ikke mulig å se på et stolpehull, en brolegging eller et vevlodd om det har tilhørt en kongsgård eller en mer alminnelig gård. Vi må være tilfredse med at det faktisk ser ut til at vi innenfor prestegårdens nærområde sannsynligvis har påvist kontinuerlig bosetting fra begynnelsen av romersk jernalder til tidlig middelalder. Om det har vært en eller flere kongsgårder innenfor denne perioden kan eventuelle fremtidige undersøkelser forhåpentlig avklare.

Det skal også nevnes at vi finner stadig flere perler i den omrotete graven i steinleggingen på Kongshaugen. I år har vi funnet ikke mindre enn 7 perler, deriblant en større sylindrisk perle, men overraskende nok også en øks av bergart (såkalt buttnakket trinnøks) fra eldre steinalder 6-5000 år før nåtid. Det er faktisk fullt mulig at denne øksen har vært en gravgave, det finnes en del eksempler fra Danmark og Sverige og enkelte fra Norge med økser og andre gjenstander fra eldre tider som er gitt med som gravgaver i begravelser fra vikingtid.

Utgravningsleder: Henriette Hafsaas
Assistent: Kristin Oma
Ansvarlig fra AmS: Olle Hartvig Hemdorff