MENY

Steinalderens jegere og fiskere på Fosen

”T-forbindelsen” 2006 og 2007 AmS fortsetter arbeidet med utgravninger av steinalderboplasser på Fosen i Karmøy kommune også i 2006 og 2007. Bakgrunnen er endringer i trasèen for vei- og tunnelprosjektet ”T-forbindelsen”. Endringene har ført til at nye boplasser på Lindøya blir berørt.

AmS foretok forundersøkelser av disse boplassene sommeren 2006. De ligger i det som i dag blir kalt  ”Vendelsvik” på vestsiden av Lindøya, ikke langt fra steinalderboplassene ”Lindøy 4” og ”Lindøy 5” som ble undersøkt i 2004 og 2005. Vendelsvik vika skjærer inn fra Vollsvika på vestsiden av Lindøya. Lokalitetene ligger i skrånende terreng vest for krysset Fosnavegen og Vendelsvikvegen. Terrenget skråner her ned mot en myr som ligger 4, 5 meter over havet. Med om lag 5
meter høyere havnivå har myren vært en del av Vendelsvik og har utgjort en lagunelignende vik. Funnområdene ligger godt skjermet innerst i denne vika.


De nye lokalitetene i Vendelsvik på Lindøya sett mot vest.
Boplassområdet er markert med rød pil (foto: Åge Pedersen)


Funnområdene sett mot sør. Fosnavegen ligger til venstre i bildet.

De nye lokalitetene er kalt ”Lindøy lok. 1A-C. De ligger svært tett i terrenget, på små terrasser i ulik høyde over havet. De ligger mellom seks og ni meter over dagens havnivå. De foreløpige reslultatene viser at funnstedene er små i utstrekning, og at de sannsynligvis er resultatet av flere korte opphold her i steinalderen. Det er sannsynlig at funnene stammer fra eldre steinalder og kanskje også fra yngre steinalder, det vil si fra perioden 9200 - 1800 f.Kr. Det er foreløpig vanskelig å datere funnene mer nøyaktig. AmS vil foreta arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av boplassene sommeren 2007.

 

Det foreligger et omfangsrikt og interessant funn- og dokumentasjonsmateriale fra utgravningene i 2004 og 2005. Arbeidet med dette materialet inne på museet fortsetter parallelt med de nye feltundersøkelsene i 2007. De samlede resultatene vil bli publisert i en rapport når prosjektet avsluttes i 2008.

09.01.2007 Guro Skjelstad, Prosjektansvarlig