MENY

Feltsesong 2009

Feltsesongen i regi av Arkeologisk museum er i gang.

Øksnevad, Klepp kommune
Undersøkelsen er nå avsluttet. I år er det blitt undersøkt 4 gravanlegg samt enkelte andre anlegg som hører til gårdsanlegget fra folkevandringstiden, som ble undersøkt i 2008.
I to av gravene er det blitt gjort interessante funn. Begge er mannsgraver hvor den døde har fått med seg sverd. I den ene av gravene er det i tillegg også funnet spyd, knivsigd og beltespenne. I den andre graven en ravperle og andre jerngjenstander - denne graven har også hatt deler av en båt som kistelokk.
I flere av gravene er det også funnet amuletter i form av små runde steiner og i et tilfelle et avslag av kvarts. Gravene med sverdene kan dateres til tidlig vikingtid. Med funnet av en lignende grav i 2006 er det tilsammen funnet 3 mannsgraver med sverd innenfor en avstand av 15 meter - dette er ganske usedvanlig. Alle gravene er anlagt i eller rett ved gårdsanlegget som med sine steinvegger må ha vært synlig da gravene ble anlagt.

De to andre gravene var nesten funntomme og ga ingen informasjon om hvem som har vært gravlagt. I den ene av disse to ble det funnet en del nagler som viser at det antakelig har vært brukt deler av en båt som kistelokk.

For mer informasjon kontakt arkeolog Olle Hemdorff, tlf. 51 83 26 70 / 916 87 641, e-post olle.hemdorff@uis.no
 

Tjora, Sola kommune
Etter fjoråret si spennande grav- og offer­funn på Orshaug, der funn kan sjåast ut­stilt på Arkeologisk museum si utstilling ”Spor i jord. Nye funn 2008”, er det i år i spor etter busetjing på området mot vest som skal undersøkjast. Men dette kan vere like spennande, ikkje minst på Tjora, der forundersøkinga har vist at vi har bl.a. tjukke lag med blanda kulturlag og åker­lag. Her kan vi vere heldige og finne uforstyrra golv, med tilhøyrande funn. Området blir utgrava ved flateavdekking, dvs. at matjordlaget blir fjerna med grave­maskin. Feltsesongen vil halde på til august.
Prosjektansvarleg: Niall Armstrong tlf. 489 90 730, niall.armstrong@uis.no
Feltleiar: Even Bjørdal, even.bjordal@uis.no

Les oppslag om Tjora-utgravingen
Solabladet 5. mai 2009 her
Stavanger Aftenblad 11. juni 2009  "På sporet av Sola tidligste bønder"
NRK formiddagslokalen 16. juni ”De første bøndene i Rogaland”.
NRK Rogaland 18:40 16. juni "Åpen dag på utgravingsfelt"

 Moseid ved Forus
Undersøkinga ved Moseid ved Forus starta 20. april. Feltundersøkinga blir gjord i samband med utviding av Forus næringspark. Undersøkinga dreier seg om flateavdekking av spor frå busetjing frå ein gard som har lege på ei halvøy i det no uttappa Stokkavannet. Videre skal det undersøkes noen ryd­ningsrøysar og ­spor etter dyrking. Undersøkinga varer ut mai.
Prosjektleiar: Helge Sørheim tlf. 926 89 259,  helge.sorheim@uis.no
Feltleiar: Jan Berge

Sørbø, Sandnes kommune
Utgravningene på Sørbø har nå vart i om lag 4 måneder, og vil fortsette ut september.
Til nå er vi ferdige med å undersøke to mulige hustufter med tilnærmet oval form, en gravrøys, gardfar, stakketuft og flere ryddningsrøyser. Disse kulturminnene ligger i den vestlige delen av høydedraget. I tiden framover skal vi konsentrere undersøkelsene til den østlige delen av området. Her er det en rekke bosetningsspor, bl.a. i form av hustufter og steingjerder.

Hele høydedraget ser ut til å utgjøre ett gårdsanlegg fra Folkevandringstid (400-550 e. Kr). Vi har funnet dekorerte skår av spannformet keramikk, både i den ovenfor nevnte gravrøysen og i tilknytning til husene. Denne keramikken er typisk for perioden. Tunet på gården, med minst to hus, ligger i den østlige delen av høydedraget med vidt utsyn over Stokkelandsvatnet. Husene avtegner seg tydelig ikke minst ved at de har bevarte steinvegger. Fra den ene tuften strekker en fegate seg nord og vestover, og gjerder inn det meste av høydedraget som har vært gårdens innmark. Gravrøysen, ryddningsrøysene og stakketuften ligger også i innmarken. Gravrøysen ligger strategisk plassert innenfor gårdsanlegget. Tett ved gravrøysen kan vi i dag se et tydelig tråkk i terrenget som strekker seg østover og ned mot Stokkelnaldsvatnet. Vi vet ikke hvor gammelt tråkket er, men gravens plassering kan indikere at det er fra samme tid som gårdsanlegget.
Undersøkelsene framover blir særdeles spennende ettersom vi nå er i gang med å undersøke husene og gårdstunet. Ønsker du å se nærmere på utgravningene på Sørbø er du velkommen til ”Åpen dag” torsdag 17. september mellom kl. 1700-1900. 
Prosjektansvarleg: Sigrid Dugstad, sigrid.dugstad@uis.no  per. 8. september 2009