MENY

Uke 1 på Myklebust

De første dagene av feltarbeidet har vi fokusert på avklaring av sørvestlig del av planområdet. Innenfor området ble det på begynnelsen av 1900-tallet registrert synlige kulturminner i form av hustuft som ut fra beskrivelsen framstår som et gårdsanlegg fra yngre romertid/folkevandringstid.

Sørover på begge sider av Myklebustveien ble det videre registrert røyser og gardfar. Denne ukas sjakting viser at anleggene må være fjernet ved oppdyrking av området. Imidlertid ble det påvist stolpehull som kan skrive seg fra en bolig innenfor gårdsanlegget.  

 

 

 


 Avdekking av Felt 3 med Sean Denham og Theo Gil foran maskinen

Øst for de påviste stolpehullene på Felt 3 ligger ei stor flyttblokk. Den markante steinen vakte tidlig vår oppmerksomhet og lokale kilder kunne opplyse oss om at blokka går under navnet Alvasteinen.

 

Alvasteinen sett mot sørvest. Prøvestikking har resultert i funn av leirkarskår nordøst og sørvest for flyttblokka. 
 

I dyrka marka sørvest for flyttblokka ble det ved sjakting påvist stolpehull, kokegroper og flere større fyllskifter. Området like rundt steinen er imidlertid ikke oppdyrka, og ved prøvestikking har vi nå påvist en stor andel leirkarskår i nordøstlig og sørøstlig kant av steinen. Det er knyttet stor forventing til den manuelle gravinga planlagt rundt steinen. I mange tilfeller vil det ved undersøkelser av store flyttblokker finnes spor etter offerfunn fra mange ulike perioder av forhistorien. Navnet gir samtidig en klar pekepinn om folkelige forestillinger knyttet til det markante naturfenomenet. Så langt peker funnene mot aktiviteter knyttet til blokka i eldre jernalder.

Ei høytliggende, stor flate øst i planområdet utgjør Felt 1. Ved fylkeskommunens registrering ble det her påvist 169 anleggsspor. På bakgrunn av områdets store funntetthet samt påvisning av to mulige flatmarksgraver, vil det bli lagt opp til å få undersøkt store deler av flata første sesongen. To maskiner er nå flyttet opp til hovedfeltet og etter én dags avdekking er det allerede påvist ei rekke stolpehull, kokegroper, groper og ei grav (jf. foto). Det blir veldig spennende å se hva som kan dukke opp ved videre avdekking av det funnrike området.

Barbro Dahl 29.04.10

 Grav avdekket nord på Felt 1