MENY

Uke 10 på Myklebust

Forrige uke ble viet til undersøkelser av de mange husene på hovedfeltet.

 Fra og med avdekking av husflate I har det vært klart at vi har en situasjon med mange overlappende bygninger (jf. foto Husflate I).
 Les tidligere rapporter fra Myklebust.

 

 

 

 

 


Husflate I sett mot sør. Rekkene av veggstolper i den ene fasen er nå godt synlige samt boligdelens midtakse preget av store ildsteder og rødbrent leire. Foto: Barbro Dahl.

Hovedvekten av faser er treskipa hovedbygninger orientert nord-sør med boligdel i sør og fjøsdel i den lavereliggende nordlige delen. Et markant trekk kan sies å være de mange underliggerne til skubbekverner, slipe- og malesteiner, noe som indikerer tidfesting til yngre romertid (200–400 e.Kr.).

 

 

 

 

 

 


Skubbekvern fra romertid fra Husflate I. Foto: Barbro Dahl.

Graving av bevarte gulvlag har vært en tidkrevende prosess hvor det stadig dukker opp nye anleggsspor som må tolkes inn i en sammenheng, dokumenteres og måles inn. Nå er det imidlertid påvist en liknende situasjon nord på husflate II. Ved graving av flerfasa ildsteder og groper dukker det opp store, dypereliggende strukturer (jf. foto av Husflate II).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Husflate II sett mot sør. Snitting av takbærende stolpehull i nordlig del og framrensing av strukturer i flere nivåer i sørlig del. Foto: Theo Gil.

Det er knyttet spenning til om anleggene representerer eldre episoder eller nedgravinger innenfor stående bygninger.

I uke 8 ble det på sørøstsida av Alvasteinen  funnet to emner til økser av grønnstein. Gjenstandene var satt ned helt inntil den store flyttblokka, og et interessant spørsmål er om emnene ble nedlagt som et offer eller gjemt unna for så å bli glemt av eieren.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Økseemner av grønnstein nedlagt inntil Alvasteinen. Foto: Theo Gil.

 


Barbro Irene Dahl 04.07.10