MENY

Årets feltsesong snart i gang

Mandag 2. mai starter sesongen for arkeologiske undersøkelser i regi av Arkeologisk museum. De to største og mest omfattende undersøkelsene foregår begge i Sola kommune; på Jåsund og på Myklesund.

 
Arkeologisk museum står i år også ovenfor en svært spennende feltsesong. Før boliger og veier bygges skal det undersøkes store områder med bosetningsspor fra bronse- og jernalder, rester av steinalderbosetning og gravminner fra jernalder.

– Vi har store forventninger om å finne omfattende bosetningsspor fra eldre bronsealder, fra rundt 1750 f.Kr., og frem til vikingtid, sier Olle Hemdorff, som er prosjektleder for utgravingene.

Foruten de to store undersøkelsene på Sola, vil det også foretas flere store undersøkelser, som starter opp jevnt over fram til i høst. I forbindelse med utbedring av vei ved bomstasjonen på E39 på Tasta vil det undersøkes bosetningsspor fra jernalder. Det skal også gjøres undersøkelser ved Hove / Sørbø i Sandnes og på Haugesund lufthavn, Helganes.

Jåsund, Sola kommune
– På Jåsund håper vi å finne velbevarte steinalder-boplasser da det er strandvoll på området - havnivået har stått mye høyere tidligere. Vi fant en slik boplass i 1980 på den andre siden av Hafrsfjord, og satser på at det finnes lignende bosetningsspor også her, sier Hemdorff.

Undersøkelsene gjøres i forbindelse med utbygging av nytt boligfelt. – De neste fire månedene vil det bli foretatt undersøkelser av en ødelagt gravhaug og en boplass fra eldre steinalder. Det er på forhånd gjort mange funn av flintartefakter, samt en bergartsøks, i pløyelaget, så vi har store forhåpninger om å finne bevarte spor etter den eldste bosetningen på Tananger-halvøya, sier prosjektansvarlig Hilde Fyllingen. Les mer om undersøkelsene på Jåsund.

 

 

Myklebust, Sola kommune
På gården Myklebust er det planlagt en storstilt boligutbygging som kommer i konflikt med ei rekke forhistoriske kulturminner. Området er lokalisert ved Jåsund like sørvest for Hafrsfjordbrua. I forbindelse med planarbeidet foretok Rogaland fylkeskommune maskinell søkesjakting hvor det ble påvist over 300 spor etter bosetting i dyrket mark.

– Selv om området har vært gjenstand for dyrking i lang tid vil det ved fjerning av matjordlaget være mulig å avdekke bevarte spor etter forhistoriske bygninger og graver. Vi forventer at det markante høydedraget med vidstrakt utsikt har vært et populært tilholdssted for mennesker gjennom store deler av forhistorien, sier prosjektansvarlig Barbro Dahl.

Så langt foreligger det dateringer av stolpehull til eldre bronsealder (1800 f.Kr.), men arkeologene forventer å også finne spor fra steinalder og hele jernalder.

– Registreringer fra begynnelsen av 1900-tallet beretter om et stort antall graver anlagt langs Myklebustveien. Det store flertallet av gravminner har blitt fjernet gjennom boligbygging og jordbruksaktivitet, men det er håp om å finne bevarte rester etter begravelser ved utgravinga av området, sier Dahl. Les mer om undersøkelsene på Myklebust.

Helganes, Haugesund Lufthavn, Karmøy kommune
- Hovedundersøkelsen skal ta for seg fire lokaliteter med dateringer hovedsakelig fra mellomneolitikum, men også mesolitikum og bronsealder/ eldre jernalder. Målet med undersøkelsene vil være å belyse aktivitetene på Helganeset med tanke på erverv og ressurser. Utgravingen foregår hele sommeren fram til 19. august, noe spesielt er det at utgravingen foregår rett under innflyvningssonen til lufthavnen. Det er ikke foretatt noen undersøkelser av boplasser på vestsiden av Karmøy tidligere, noe som gjør de arkeologiske undersøkelsene på Helganeset svært interessante, forteller Annette Solberg som er prosjektleder for området.

Den største lokaliteten, lokalitet A har dateringsgrunnlag til mellomneolittisk tid (2870 – 2240 f.Kr.), og her er det spor etter flere ryddete boplassområder og tufter som vi kjenner til fra forundersøkelsene som ble utført i 2010. Aktivitetsområdet ligger forholdsvis skjermet til mellom flere bergrabber, trolig ikke tilfeldig da Helganeset ligger så å si lengst ute mot havet på vestsiden av Karmøy. Forundersøkelsene ga store funnmengder av bearbeidet stein og redskaper, og i tillegg ble det også funnet en del keramikk med snorstempeldekor. Med totalt fem tufter på området, hvorav to er sikre, blir dette et svært interessant område, og dette vil bli hovedområdet for de arkeologiske undersøkelsene. Les mer om feltarbeidet på Helganes.

 

Åpen dag
I år arrangeres det åpen dag på Sola, hvor publikum kan spasere mellom Jåsund og Myklebust. Her kan publikum lære mer om hvordan arkeologiske utgravinger foregår, kikke på spor og strukturer og eventuelle funn.

– Den 21. juni vil det arrangeres åpen dag hvor alle interesserte kan være med på omvisning på utgravingsfeltene på Sola. Dette pleier å være veldig populært - spesielt i nærmiljøet rundt de arkeologiske utgravingene, sier Hemdorff.
Etter sommerferien vil det bli arrangert åpen dag også på Sørbø / Hove på Sandnes.