MENY

Planen for utgraving på Helganes, Haugesund Lufthavn

I enden på Haugesund lufthavn vil det i sommer være stor aktivitet når en rekke arkeologer fra Arkeologisk museum inntar området.

- Hovedundersøkelsen skal ta for seg fire lokaliteter med dateringer hovedsakelig fra mellomneolitikum, men også mesolitikum og bronsealder/ eldre jernalder. Målet med undersøkelsene vil være å belyse aktivitetene på Helganeset med tanke på erverv og ressurser. Utgravingen foregår hele sommeren fram til 19. august, noe spesielt er det at utgravingen foregår rett under innflyvningssonen til lufthavnen. Det er ikke foretatt noen undersøkelser av boplasser på vestsiden av Karmøy tidligere, noe som gjør de arkeologiske undersøkelsene på Helganeset svært interessante, forteller Annette Solberg som er prosjektleder for området.

Den største lokaliteten, lokalitet A har dateringsgrunnlag til mellomneolittisk tid (2870 – 2240 f.Kr.), og her er det spor etter flere ryddete boplassområder og tufter som vi kjenner til fra forundersøkelsene som ble utført i 2010. Aktivitetsområdet ligger forholdsvis skjermet til mellom flere bergrabber, trolig ikke tilfeldig da Helganeset ligger så å si lengst ute mot havet på vestsiden av Karmøy. Forundersøkelsene ga store funnmengder av bearbeidet stein og redskaper, og i tillegg ble det også funnet en del keramikk med snorstempeldekor. Med totalt fem tufter på området, hvorav to er sikre, blir dette et svært interessant område, og dette vil bli hovedområdet for de arkeologiske undersøkelsene. Les mer om feltarbeidet på Helganes.


Resultatene fra utgravingen vil forhåpentligvis gi svar på hvilken type aktivitet som har foregått her ute, og i hvilket omfang og varighet. Undersøkelsen vil også fokusere på forholdet mellom tuftene, og om disse har vært i samtidig bruk, og hvilke funksjoner de har hatt.

Lokalitet E har en samtidig datering med lokalitet A, og ligger like ved. Lokalitet E er mye mindre i omfang enn A, og det vil være interessant å finne ut av hvilken relasjon det har vært imellom de to lokalitetene.
Lokalitet C er eneste lokalitet med mesolittiske dateringsgrunnlag. Aktivitetsområdet har vært oversvømt som en følge av havets stigning etter istiden, og har vært større enn det området som er bevart i dag. Gjennom undersøkelsene på denne lokaliteten vil vi se på hvilket omfang og hvilken varighet aktivitetene har hatt.

Lokalitet D har gitt de yngste dateringene fra forundersøkelsen. C14-dateringene viser aktivitet i førromersk jernalder/ eldre romertid (500 f.Kr. – 200 e.Kr.). To ildsteder og en mulig tuft ble funnet under forundersøkelsene, og de sene dateringene gjør dette til en spennende lokalitet. Det er ikke undersøkt tuftkonstruksjoner fra eldre jernalder langs kysten av Rogaland. På lokaliteten ble det også gjort funn av flateretusjerte gjenstander, og sammen med to dateringer til 2120 – 1690 f.Kr. gir dette en datering til seneolitikum og eldre bronsealder.

Undersøkelsene vil ha fokus på hva lokaliteten kan fortelle om boplassorganisering, ressurstilgang og landskapsutnyttelse i senneolitikum, bronsealder og eldre jernalder.
Lokalitet A og D vil være undersøkelsenes hovedprioritet. Vi ser frem til en svært spennende sommer med mye funn og interessante kontekster ved havgapet.

Prosjektansvarlig: Annette Solberg
Feltledere: Eva Schaller og Marianne Enoksen
Feltassistenter: Tine Schenck, Birgit Fylling, Tom Baefverfeldt, Kristine Ledsten, Tor Arne Waraas