MENY

Forundersøkelse på Sakkastad

I løpet av april utførte Arkeologisk museum en forundersøkelse av to steinalderlokaliteter på Sakkastad i Haugesund kommune og i løpet av sommeren skal arkeologer fra museet foreta en utgravning av området.


Det ene området, Område 1, bestod av beitemark med skrående terreng ned mot sjøen. Her ble det lagt en to meter bred sjakt gjennom hele området. I sjaktens profilvegg ble det observert et kulturlag, det vil si et jordlag som har ligget urørt siden steinalder.
Det ble også påvist en kokegrop og ildstedsrester, i tillegg til at det ble gjort en del flintfunn i selve sjakten. For å avgrense lokaliteten ble det lagt ut ruter på hver side av sjakten i tillegg til at det ble tatt noen prøvestikk.

Tilsammen ble det gjort over 500 funn, hovedsakelig bestående av avslag i flint og ryholitt. Flere flekker, en tveegget skraper og 5 pilspisser, derav en tverrpil inngikk i funnmaterialet. Området med den største funnkonsentrasjonen lå 10 m over havet og ut fra gjenstandsfunnene kan boplassen trolig tilskrives tidlig neolittikum (yngre steinalder).

Den andre lokaliteten som ble undersøkt lå 200 m sør for Område 1 og befant seg på et høydedrag med plantet granskog. Her ble det både gravd ruter og flere prøvestikk som var funnførende, men det ble ikke funnet rester av kulturlag.

Under fortsettelsen av utgravningen vil det bli lagt ut nyheter på denne siden.

Deltakere:
Oliver Sørskog (feltassistent)
Astrid Hoelseth Bjørlo (feltleder)

   Sjakten gjennom Område 1

 

   Kokegrop

 

     Oliver graver ruter på Område 1

 Tekst: Astrid H. Bjørlo