MENY

Treskipet hus kan stamme fra førromersk tid, 500 f. Kr.

Etter tre ukers arbeid med gravemaskin og krafsing har vi omsider fått fjernet matjorden, og noen svært interessante funn er avdekket.

Førresbotn, uke 3

Resultatet så langt er et 30 meter langt treskipet hus med dreneringsgrøft, et tjuetalls kokegroper, et stort antall staurhull og flere groper som foreløpig er udefinerbare.

Få gjenstander har blitt funnet hittil og gir oss derfor ingen pekepinn på hvilken tidsperiode huset stammer fra. Men ut i fra strukturelle trekk ved huset kan det trolig tilskrives førromersk jernalder (500 f.Kr-0). Et gjenstandsfunn som imidlertid må nevnes er en fin meisel i grønnstein, som stammer fra yngre steinalder (4000-1800 f.Kr). Meiselen ble funnet i utkanten av hustuften, men kommer mest sannsynlig fra steinalderlokaliteten som ble undersøkt av Arkeologisk Museum i 1978. Denne lokaliteten lå innenfor planområdet, like nord for dagens kryss.

På grunn av vanskelige undergrunnsforhold vil den neste uken bli brukt til å finrense områder rundt huset for å finne flere stolpehull og andre strukturer vi kan ha oversett i forbindelse med flateavdekkingen. I tillegg vil arbeidet med å avgrense og undersøke en annen steinalder boplass starte opp på sørsiden av E 134.

Etter tre uker har det også blitt noen utskiftninger av feltmannskapet; Monika Serafinska har tiltrådt som ny feltassisent, mens Are Kolberg fortsetter på et annet prosjekt.

  Bilde 3: Meiselen i grønnstein. Foto: Astrid H. Bjørlo

 

 

  Bilde 4: Meiselen i grønnstein. Foto: Astrid H. Bjørlo

 

Tekst: Astrid Bjørlo