MENY

Utgraving av tuft på Søyland i Hå kommune

Denne feltsesongens siste utgraving blir på Søyland i Hå kommune. Her er det registrert ei tuft, som kan være fra vikingtid eller middelalder. Utgiftene til denne utgravingen dekkes av staten.

I steinete beitemark på gården Søyland i Hå kommune er det registrert ei tuft (id. 34471). Anlegget er synlig som lave, overgrodde voller med enkelte større steiner. Formen er rektangulær med en lengde på 5,5 meter og bredde på 3,5 meter.

Området omsøkt til nydyrking ligger sørvest for Søylandsvatnet, like nord for Håelva. Låg-Jæren er kjent for en stor tetthet av kulturminner i nasjonal målestokk, men på gnr. 3 bnr. 5 er antallet kjente fornminner lavt. På 1970-tallet ble det gitt tillatelse til fjerning av to gardfar 200 meter sørøst for tufta. Ei stakketuft skal ha ligget 20 meter nordøst for tufta, noe som er en tydelig indikator på at området i lang tid har vært benyttet som utmark.

Det er vanskelig å tidfeste anlegget ut fra form og kontekst. Ved utarbeidelse av prosjektplan for undersøkelsen ble det vurdert om tufta kunne være fra vikingtid eller middelalder. I forhold til eldre perioder er antallet undersøkte bygninger fra vikingtid lavt i Rogaland. Kunnskapen om bygninger fra middelalder utenfor byene er særdeles mangelfull, og skulle det vise seg at tufta kan skrive seg fra middelalder, vil den kunne bidra i forståelsen av de yngre fasene i den 4000 år lange agrarbosettinga på Jæren. Forhåpentligvis vil undersøkelsen avdekke strukturer som kan relateres til tufta og som kan bidra i tolkninga av anlegget og gjøres til gjenstand for radiologiske dateringer.

Nydyrkingssaken er vurdert som et mindre, privat tiltak der utgiftene knyttet til utgravinga dekkes av staten (statsbudsjettets kap. 1429 post 72.1).

Tidsrom for utgravingen: 22.10.–07.11.2012

Deltakere:
Prosjektleder: Barbro Dahl (barbro.dahl@uis.no) Tlf. 48 99 07 31
Feltassistent: Grethe Moell Pedersen
Makrofossilanalyser: Sara Westling
Pollenanalyser: Christin Jensen