MENY

Undersøkelser av bosettingsspor på Lunde, Hundvåg

2. mai starter Arkeologisk museum med utgravinger på Lunde. Fylkeskommunen har gjort registreringer og påvist bosettingsspor i form av stolpehull, kokegroper og grøfter innenfor to ulike områder her.

I forbindelse med utbygging av veiprosjektet Ryfast vil to områder hvor det er registrert automatisk fredede kulturminner bli berørt (id. 94802 og 157375). Fylkeskommunen har gjort registreringer og påvist bosettingsport innenfor to områder i den kommende veitraséen.

Lokalitetene ligger på gården Lunde, nordøst på øya Hundvåg i Stavanger. Fra området er det kjent kulturminner og funn fra alle perioder av forhistorien. Bosettingssporene som skal undersøkes i år antas å skrive seg fra bronsealder (1800–500 f.Kr.) og jernalder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Umiddelbart øst for undersøkelsesområdet ligger det gravrøyser på de lave toppene. På den dyrka flata mellom gravrøysene er det påvist svært funnrike kulturlag tolket som et gårdsanlegg fra eldre jernalder. Hele høydedraget er et fredet kulturminnemiljø som ikke vil bli berørt av det planlagte veiprosjektet.

Ved spørsmål om undersøkelsen er det bare å ta kontakt med prosjektleder eller formidlingsansvarlig for fornminnevern ved Arkeologisk museum, Olle Hemdorff olle.hemdorff@uis.no, tlf. 48 99 07 13.

Tidsrom: Utgravingen gjennomføres innenfor tidsrommet 2. mai–14. juni, 2013.

Deltakere:
Prosjektleder: Barbro Dahl (barbro.dahl@uis.no) Tlf. 48 99 07 31
Feltleder: Grethe Moéll Pedersen
Feltarkeolog: Kjetil Bortheim
Naturvitenskapelig ansvarlig: Sara Westling