MENY

Årets utgravinger på Bjorhaug er i gang

Etter en usedvanlig kald vinter, slapp telen omsider taket og vi kunne sette i gang med årets første arkeologiske undersøkelser. I perioden april til oktober skal vi undersøke minst 16 mål på gårdene Bjorhaug og Bøhagen ved Nærbø sentrum i Hå kommune.

Området undersøkes i forbindelse med utbygging av boliger og ny skole og finansieres av Hå kommune. Bjorhaug/Bøhagen ligger ca. 6 km fra kysten, i et duvende Jærlandskap preget av dyrka mark mellom steingjerder, bekker, myrområder og småvann.


Flyfoto av Bjorhaug/Bøhagen. Områdene som skal undersøkes er markert i svart. Bildet er tatt mot nord. Foto: Finnkart.no. Bearbeidet av H. Fyllingen, Arkeologisk museum


Landskapet har mange synlige kulturminner og undersøkelsesområdet er omkranset av gravrøyser.

Det er i området kjent mange funn (bl.a. flintdolker) fra overganger mellom yngre steinalder og eldre bronsealder, og det ble ved de arkeologiske registreringene funnet dyrkingslag og stolpehull. Vi har derfor visse forhåpninger om at vi skal finne rester etter den eldste gårdsbosetningen i området.

Vi håper også at vi utover sommeren skal finne spor etter bosetning som kan gi oss en pekepinn på hvem det var som bygget alle røysene i området.