MENY

Lag på lag med farger på Stavangers eldste tollbod

For mange blir tollboden på Skansekaien fra 1905 oppfattet som den gamle tollboden i Stavanger, men byen har en enda eldre tollbod. I dag er huset trolig bedre kjent som det rosa huset «der havnevesenet holder til».

  • Østfasaden til Stavangers eldste tollbod etter rehabiliteringen i 2009.
    Østfasaden til Stavangers eldste tollbod etter rehabiliteringen i 2009. Tollboden ble oppført i 1840 og har adresse Nedre Strandgate 51.
  • Eldre bilde av tollboden, fra 1918.
    Tollbodens tilstand i 1918, etter 13 år som hermetikklager. Foto fra Byarkivet.
  • Bilde av en fargetrapp.
    Fargeundersøkelsene ble utført ved lagvis avdekking i form av fargetrapper.

Stavangers eldste tollbod ble oppført i 1840 og har adresse Nedre Strandgate 51.

Etter 170 år med skiftende bruk og varierende kvalitet på vedlikehold ble en sårt tiltrengt utvendig rehabilitering igangsatt i 2008. Uheldig bruk av plastmaling ved de to siste oppmalingene har resultert i at veggene ikke lenger «pustet». Den innestengte fukten har brutt ned originalpussen og forårsaket åpne sprekker samt avskallinger og løse stykker av både puss og murverk. En forfatning som ikke er et fredet hus verdig.

Fargeundersøkelser og ny oppmaling

Undersøkelsene startet med en stor grad av forvirring for hva vi fysisk fant på veggen. Vi visste at huset var renovert flere ganger, men antall og omfang av sekundære pusslag var ukjent. Etter hvert fant vi ut at det dreide seg om flere lag og i et stort omfang. Siden originalmateriale var å finne på svært begrensede flater, ble det viktig for oss å se på gamle bilder som kunne si noe om farger og endringer på utsiden for å forstå våre funn. Spesielt viktig ble akvarellen «Stranden sett fra Skagen 1857», malt av M. G. Monsen.

Fargeundersøkelsene ble utført ved lagvis avdekking i form av fargetrapper og ved uttak av materialprøver som vi så nærmere på i mikroskop. Det ble tatt ut 39 materialprøver av 22 arkitektoniske deler på utvendige flater, både pussede flater og treverk.

Fargene ble gitt en fargekode i NCS (Natural Colour System), som ble brukt av malerne som utgangspunkt for ny oppmaling.

Fargen fra 1857

Undersøkelsene viser at bygget har hatt lik eller tilnærmet lik farge på vegg og etasjeskille fra det sto nytt i 1840 og frem til ca. 1861. Dører og vinduer er imidlertid skiftet ut, trolig på 1970-tallet, og skapte problemer for en sikker tilbakeføring til 1840. Det ble derfor foreslått at bygget skulle males i fargen som var brukt i 1857 – det året M.G. Monsen malte sin akvarell. Akvarellen viser en Tollbod med blek rosa hovedfarge og en mørk staffering på etasjeskille og vannbord under vinduene. Dører og vinduer var på det tidspunkt hvite. Ny oppmaling av bygget, nå med «pustende» maling, sto ferdig i 2009.

Tekst: Anne Ytterdal