MENY

Riksvåpenet på Stavanger gamle tollbod fra 1840 tilbake på sin plass på fasaden etter 170 år

I forbindelse med utvendige fargeundersøkelser på den gamle tollboden i Stavanger i 2008 fikk vi erfare hvor viktig eldre fotografier og kunst kan være i arbeidet som konservator. Og et ”bonus”-funn som gjorde det ekstra gøy å være malerikonservator.

Til alt hell har M. G. Monsen malt en serie akvareller fra byen og omegn på midten av 1800-tallet. En akvarell med tittel «Stranden sett fra Skagen 1857» viser den gamle tollboden med en blek rosa hovedfarge med mørk staffering. Akvarellen ble viktig for tilbakeføringstidspunkt for ny oppmaling av bygningen etter rehabiliteringen i 2009. Det var imidlertid en annen liten detalj på akvarellen som var årsak til at Tollbodens originale attributt – riksvåpenet – ble funnet igjen og nå er tilbake på sin plass.

Jakten på riksvåpenet

På akvarellen ser en et rødt ovalt felt i østgavlen, der det i dag er et vindu. Da et fotografi med hele tollpersonalet oppstilt foran østfasaden, tatt i 1897, ble forstørret, ga akvarellens malte antydninger plutselig mening. Det har vært et riksvåpen i dagens vindusåpning.

Jakten på riksvåpenet startet. Etter mindre enn en time ble det funnet på et kott på loftet til den nye tollboden fra 1905, på den andre siden av Vågen. Nedstøvet, men med sin forgylte løve og røde bakgrunnsfarge synlig. Der har det trolig ligget siden 1905.

Funnet uten øksehode

Det ble søkt Toll- og avgiftsdirektoratet om tillatelse til å gjeninnsette riksvåpenet på sin originale plass i gavlen, som ”prikken over i-en” på den vakre fasaden. Forespørselen ble avslått og riksvåpenet ble overført til Norsk Tollmuseum i Oslo i 2010. I 2016 ble en ny søknad om å gjeninnsette riksvåpenet sendt til Tolldirektoratet, denne gangen på initiativ fra Byhistorisk forening og ført i pennen av Byantikvaren i Stavanger.

Positivt svar kom fra Utenriksdepartementet i februar 2017 og riksvåpenet kom tilbake til Stavanger i mars 2017. Men da riksvåpenet ble trillet ut av transportbilen viste det seg at løvens øksehode var borte! Etter intens leting ble det funnet i en kasse med bøker oversendt til Tollmuseet fra 1905-tollboden i Stavanger. Øksehodet ble hentet med fly og restaureringen kunne begynne.

Sinober var brukt

Løven ble demontert fra bunnplaten og det ble utført en forsiktig støvtørring for å se hva som skjulte seg under støvlaget. Støvfjerningen avslørte at bunnplatens røde farge på et tidspunkt har blitt overmalt med sort maling uten at løven er blitt demontert. Dette betydde at bunnfargens originale farge lå eksponert og intakt under løven. 

Helsefarlig bly i metall og maling er alltid en fare, så analyse av malinglag og metall ble utført med et håndholdt røntgenapparat (XRF) som måler grunnstoffsammensetningen i materialer. Det viste at bunnplaten består av sink mens løven består av blyholdig messing (sink, kopper og bly). Malingen på bunnplaten er blymønje med et tynt lag sinober oppå. Denne kombinasjonen var ikke uvanlig. Sinober var et dyrt pigment og sammen med mønje ble det tynne sinoberlaget ekstra fargekraftig og mønjen isolerte i tillegg metallet. På løven er det påført 3 lag metallisk gull med to gule oljebaserte malinglag mellom og et på dagens overflate.

Ny forgylling

Etter at materialene var identifisert kunne øksehodet loddes på plass igjen og løvens overflate bearbeides og klargjøres for ny forgylling. Forgyllingen ble utført med 22 karat metallisk gull. Løs maling på bunnplaten ble fjernet og to lag ferdigblandet mønjepasta og to lag oljebasert rødmaling ble påført «kant i kant» med løven omriss. Den originale rødfargen etter rensing ble kodet i NCS-systemet (Natural Colour System) og var grunnlag for valg av S 2570-Y90R som ny rød bunnfarge. Så var det bare å montere løven på bunnplaten igjen og frakte riksvåpenet trygt til sin plass på gavlen i tollbodens østfasade. Avdukingen ble høytidelig foretatt at Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø mandag 18.12.2017.

Tekst: Anne Ytterdal