MENY

Forskning ved Arkeologisk museum

Arkeologisk museum er en tverrfaglig kulturinsitutusjon der de lange linjene mellom fortid, nåtid og fremtid alltid har vært en viktig del av museet målsetning. Dette gjenspeiles også i museets forskning.

Bilde av en ansiktsperle i mosaikk. Denne perlen er laget i mosaikkteknikk, og det inngår et lite ansikt i mønsteret. Perlen er funnet i en kvinnegrav på Byrkja i Hjelmeland. Foto: Terje Tveit

”Som kulturinstitusjon ser AmS det som sin oppgave å fremskaffe, forvalte og formidle kunnskap og opplevelsesverdier som knytter seg til fortidas mennesker og deres kår. Vi tror at kjennskap til vår kulturhistorie og forståelse av fortida gir det moderne menneske en nødvendig forankring, dagens kompliserte samfunn” (Organisasjon og styring ved AmS,  1978).

Museet ønsker å stimulere til forståelse og kunnskap om mennesket og dets livsmiljø i et langtids perspektiv. Det legges stor vekt på forholdet mellom menneske og natur til ulike tider og tverrfaglighet har alltid vært museets varemerke. Naturvitere samarbeider med arkeologer med å kartlegge og forstå naturlige og menneskepåvirkede endringer i naturmiljø og hvordan naturressursene ble brukt i forhistorien. 

Musets faglige sammensetningen på museet er representert med: arkeologi, historie, nyere tids kulturhistorie, etnologi, palebotanikk, konservering, osteologi, geologi , meteorologi og klimatologi.

Forvaltningsundersøkelser og innsamlet kultur- og naturhistorisk materiale er viktig for utviklingen av forskningen.

Museet har samlet sin forskning i "Forskningsstrategisk plan 2016-2020" med fire likeverdige satsingsområder:

  1. Identitet og møte med "den / det andre"
  2. Fortiden som struktur og handlingsrom
  3. Å utvikle framtidas fortidsforskning
  4. Forskningskommunikasjon/Museolog

Forskningsaktivitet og prosjekter
Ved museet foregår det i dag forskning innenfor både Programstyr forskning og Fri Forskning. En rekke av de enkeltstående forskningsprosjektene inngår i større forskningssatsinger. 

Programstyrt forskning:
BEAM
Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte
ICORE

Fri forskning foregår innenfor følgende fagområder: Museologi, Konservering, Arkeologi, Naturvitenskap og Samlingsforvaltning.

Forskerforum er museets møteplass for interne seminarer, gjesteforelesere, og debattforum for forskningsstrategiske saker.

Nettverk
Arkeologisk museum har bygget opp et utstrakt kontaktnett med andre faglige miljøer og institusjoner og avholder med jevne mellomrom lokale, nasjonale og internasjonale møter og seminarer.

Museet deltar sammen med de andre universitetsmuseeene i en nasjonal satsing fra KD kanalisert gjennom Norges Forskningsråd for å utvikle nettverk og forskningssatsing ved museene; «Forskningssatsing i arkeologi ved universitetsmuseene» og «Museers viten – museumsviten. Museologisk forskningssatsing ved universitetsmuseene».
Deltakelse i UiS-programområdene er en annen form for nettverk.

AM Forlag er ansvarlig for utgivelse av museets vitenskapelige serier AmS-varia og AmS-Skrifter. Disse er poenggivende på nivå 1 i tellekantsystemet. Forlaget er også ansvarlig for AM-Profil og AmS-Småtrykk.