MENY

Intertwined and Intergrated. Cross-disciplinary studies of Past Relations (ICoRe)

Programområdet ICoRe legger vekt på tverrvitenskapelige studier av relasjoner mellom mennesker og natur i steinalderen.

Bilde av Små fragment og avslag av rhyolitt. Små fragment og avslag av rhyolitt fra Siggjo.

 

Et overordnet mål for dette faglige programmet er å utforske sammenhenger mellom bosetning, ressursutnytting, landskapsbruk og klimaendringer i eldre og yngre steinalder. Dette undersøkes både på et lokalt og et regionalt nivå, i tillegg til at vi sammenligner likheter og forskjeller i de arkeologiske sporene fra flere deler av landet. Slik ønsker vi å spore og forklare sammenhenger mellom menneskelige valg og preferanser, og sosiale og naturlige forutsetninger.

Mange analysenivå

For å kunne belyse samspillet mellom mennesker og en verden i endring, både sosialt og naturmessig, vil vi etablere ulike datasett: Vi benytter både ‘klassiske’ arkeologiske metoder (som funnspredningsanalyser på både boplassnivå og med et større geografisk perspektiv, teknologiske og typologiske analyser av gjenstander), og naturvitenskapelige analysemetoder (paleobotaniske analyser (pollen, makrofossil), geokjemi, multivariatanalyser (statistikk) på teknologiske attributter, C14, kjemisk innhold), og osteologi. Dette gir oss muligheten til å undersøke det arkeologiske materialet fra mange innfallsvinkler.

Resultater vil tolkes innenfor rådende arkeologisk-, antropologisk- og sosiologiskteoretiske rammer. Vi ønsker å skape ny innsikt i måter mennesker utrykker og forankrer relasjoner og tilhørighet til sted, landskap og region, blant annet gjennom etablering, opprettholdelse, eller endring, av individuell og kollektiv identitet og tradisjoner.

Belyse endringsprosesser

Det er 10 ulike prosjekter knyttet til programmet. Flere av enkeltprosjektene overlapper delvis, noe som gir oss mulighet til å trekke veksler på medlemmenes erfaring, kunnskap og data. Sammen undersøker vi hvordan endringer i vegetasjon og klima påvirker bosetning og aktivitet, eller om vi må lete etter andre grunner for påvist endring og kontinuitet i steinteknologi eller andre tradisjoner/ sosiale praksiser (som bosetningsorganisering og råstoffbruk).

Undersøkelsesområdet omfatter i hovedsak Vest- og Østlandet, men sammenligningsgrunnlag og relasjoner søkes også nordøstover og sørover. Vi bruker arkeologisk materiale fra tidligere forvaltningsprosjekt, men også løsfunn fra samlingene ved museene. Vi inkluderer også perspektiver fra flere forskningsprosjekter og pågående utgravningsprosjekter. Vi aktiviserer et bredt arkeologisk materiale gjennom både detalj- og overordna studier. Dette for å si noe om livet i steinalderen på lokalt nivå, men også hvordan sporene i det små kan belyse de større endringsprosessene som fant sted i samfunnene i steinalderen.