MENY

Flere bosetningsspor fra yngre jernalder i Sømmevågen

I begynnelsen av august startet vi avdekkingen av det andre utgravingsfeltet (felt 2) i Sømmevågen hvor det er registrert bosetningsspor fra bronse-/jernalder.
Dette feltet ligger på samme terrasse/høydedrag som feltet (felt 1) vi åpnet i april, men ca. 100 m lengre nordøst. 

Ved fylkeskommunenes registrering ble det i dette området påvist bosetningsspor i form av stolpehull, ildsteder og ulike groper. I tillegg ble det funnet en del større nedgravinger med fin lys sand tolket som mulig graver. Under den moderne matjorda ble det også påvist eldre dyrkingslag og ardspor.

Det var med stor spenning vi startet avdekkingen av det nye feltet, og et av de mest sentrale spørsmålene var om vi fant flere spor fra yngre jernalder.

Vi har nylig avsluttet selve avdekkingen og så langt ser det ut til at vi har minst tre hus fra yngre jernalder på felt 2. Disse ligger i den vestlige delen av utgravingsfeltet, nærmest felt 1, og er lokalisert til den høyeste delen av terrassen. I likhet med situasjonen på felt 1 er husene plassert over et lag med flygesand. Dette flygesandslaget ser imidlertid ikke ut til å være like tykt som på felt 1.

Det største av husene på felt 2 har vært rundt 30m langt og 7,5m bredt. Det har svakt buede langvegger, slik som yngre jernaldershuset på felt 1, og er orientert i nordvestlig retning. Foreløpig har det ikke lykkes å påvise alle stolpehullene etter de takbærende stolpene, men forhåpentligvis vil vi finne flere stolpehuller når vi setter i gang med en mer grundig fremrensing av området.

Like vest for dette huset ser det ut til å være et tilsvarende hus med buede langvegger, men store deler av dette ligger under Prestegårdsvegen, og er derfor bare delvis avdekket. Det ser imidlertid ut til å ha vært over 20m langt og det er orientert i nordvestlig retning. Både plasseringen og orienteringen kan tyde på at disse langhusene har vært samtidige.

Et lite stykke sørøst for de to langhusene har vi påvist en mindre bygning som trolig har fungert som en verkstedbygning.

Bygningen er ca. 6m lang og 3m bred, og det kan se ut til at den har hatt en åpen gavl i sør. Sentralt innenfor bygningen er det et forholdsvis stort rektangulært fyllskifte. Like utenfor den sørlige gavlen er det også et trekullholdig lag som inneholder slagg, sintret leire og jernfragmenter.

Vi har nå startet arbeidet med å undersøke husene på felt 2 nærmere, og gjør regning med at vi vil holde på med utgravingene her ut oktober måned. Etter hvert som arbeidet skrider frem vil det komme oppdateringer om funnene.


Tekst: Trond Meling, prosjektleder for bronse- og jernalderdelen av utgravingen i Sømmevågen