MENY

Flotte funn på Jåsund

På Jåsund i Sola kommune ble det gjort mange flotte og interessante funn fra steinalder til eldre jernalder under en utgraving i 2010 og 2011. Funnene gir et innblikk i både jeger og fangstsamfunn og det tidligste jordbruket.

De arkeologiske undersøkelsene på Jåsund, Sola kommune, Rogaland, fant sted i 2010 og 2011 i forbindelse med en storstilt utbygging av bolighus, skoler og kollektivfelt på nordsiden av Tanangerhalvøya. Utbyggingen var del av et større planområde som også innbefattet nabogården Myklebust.

Nå har AM-forlag utgitt en publikasjon om Jåsund, Jåsundundersøkelsene i 2010–2011 (pdf, tilpasset nettbrett), 

den er skrevet av Hilde Fyllingen, arkeolog ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Publikasjonen er den første i serien AM-profil, som er en ren nettpublikasjon, tilpasset for nettbrett.
- Publikasjonen er en omskriving av utgravingsrapporten, en rapport som lages etter hver utgraving. I og med at AM-Profil nå lanseres som en nettpublikasjon, blir den mer tilgjengelig, sier Fyllingen. 

Kontinuerlig bosetning
Gården Jåsund, eg. «smalt sund», ligger nordøst på Tanangerhalvøya i Sola kommune like ved innseilingen til Hafrsfjord.
Det ble undersøkt to arealer, ett langs den gamle strandvollen ca. 10 m.o.h. og ett på 20 m.o.h., like ved den kjente gravhaugen «Sothaug», datert til eldre bronsealder.
. Det kan spores en kontinuerlig bosetning på strandvollen i perioden ca.7000–3300 f.Kr. Disse bosetningene bestod av jakt-/fangstgrupper som mest sannsynligpraktiserte sesongmessig mobilitet. Strømmen som gikk mellom Jåsund og Sunde, klippene ut mot havet og skogen har gitt svært god ressurstilgang og gjort at man stadig vendte tilbake til stedet.
Rundt 3000 f.Kr. ser denne praksisen ut til å endre se, og arkeologene ser spor som indikerer at befolkningsgruppene i større grad blir bofaste. 

Og botaniske analyser viser at  områdene ned mot sjøen fra rundt 2300 f.kr og de neste 1000 år blir benyttet vekselvis som beiteland for husdyr og som kornåker. Det ble også funnet spor etter gårdbosetning fra eldre jernalder. I tillegg til flere gravminner, både eksisterende og fjernede, tyder det på en kontinuerlig bosetning gjennom hele jernalderen.

Viktig rolle
Gårdene rundt sundet inn til Hafrsfjord har spilt en viktig rolle inn i både eldre og yngre jernalder, og det å ha kontroll over denne innfartsåren har vært av stor politisk betydning. En kan bare spekulere i om de menneskene som en gang på slutten av 800–tallet hadde orkesterplass da Norge ble samlet til ett rike, var etterkommere av høvdingen som ble gravlagt med sitt sverd i «Sothaug», folkene som for første gang etablerte gård på Jåsund eller jegerne som i flere tusen år vendte tilbake til denne stranden ved innseilingen til Hafrsfjord

 

Portrettbilde av Hilde Fyllingen

Hilde Fyllingen er arkeolog ved Arkeologisk musem, Universitetet i Stavanger