MENY

Forza Forsand

På en terrasse ovenfor Forsand sentrum, i møtepunktet mellom Høgsfjorden og Lysefjorden, har vi funnet et svært gårdsanlegg som trolig kan tidfestes til perioden 150–550 e.Kr.

Gårdsanlegget fra yngre romertid/folkevandringstid består så langt av et hovedhus på over 60 meter og et minst 27 meter langt verkstedhus. Bygningene ligger ut mot kanten av et gammelt masseuttak, noe som medfører at det er vanskelig å anslå eksakt lengde. Mens det er påvist oppsiktsvekkende få ildsted i hovedhusets boligdel, ligger det åtte ildsted på rekke i verkstedhuset. I området rundt og mellom de to store bygningene er det mange mindre, treskipa hus som kan være sidebygninger til gårdsanlegget eller representere eldre bosetting på terrassen.

Et svært interessant spørsmål ved utgravinga er forholdet mellom bosettinga ute på neset og landsbyen 2 km lenger inne på Forsandmoen. Det nye gårdsanlegget antas å være fra den perioden som landsbyen når sitt maksimum med 19–20 samtidige enheter bestående av hver sitt hovedhus og verkstedhus. Den omfattende bebyggelsen på moen ligger noe tilbaketrukket, mens det nye gårdsanlegget ligger som et brohode øverst på Forsandneset med oversikt over all ferdsel inn mot Forsand, Lyse, Dirdal og Frafjord, områder karakterisert av mange kulturminner og adgang til rike fjellområder opp mot Sirdal og Setesdal. 

I uke 42 vil det bli arrangert omvisninger i felt for skolelevene på Forsand. Utgravinga på Forsand vil pågå fram til 1. november hvorpå det vil bygges et nytt boligfelt.