MENY

Mange flotte funn

I 2016 fikk Arkeologisk museum inn nærmere 1000 funn av privatpersoner. Det største var ett steinalderfunn fra Sola med hele 500 små og store gjenstander. Også i 2017 kommer fine funn inn til museet – som gjør at vi får viktig viten om forhistorien.

Bilder av steinalderredskaper fra Sola Skrapere fra steinalderen funnet av privatpersoner på Sola. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS

For store deler av historien helt fra steinalderen og til og med jernalderen, er gjenstander og rester etter spor fra menneskelig virksomhet funnet i jorda, de eneste spor vi har etter folk som levde den gangen. Disse funnene er unike kilder til kunnskap om hvordan menneskene levde – og det kan gi oss ny viten om livsforhold og levemåter i forhistorien.
- Vi setter stor pris på at folk kommer til oss med det de finner, da gjenstandene som er så gamle faktisk er statens eiendom, sier Ole Madsen, direktør ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Automatisk fredet

Landskapet rundt oss kan inneholde spor etter mer enn elleve tusen år med menneskelig aktivitet. De arkeologiske kulturminnene, det vil si de som er eldre enn 1537, er automatisk fredet gjennom lov om kulturminner. Arkeologiske kulturminner er de fysiske sporene og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet. Det være seg en gravhaug eller en liten pilspiss av flint.

Og løse kulturminner er et nasjonalt felleseie, og skal ikke oppbevares «på peishylla». Der blir de ikke bevart på en god og sikker måte for fremtidige generasjoner slik de blir på museene. Og selv små og beskjedne funn kan være viktige for å få ny kunnskap.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har ansvar for innsamling, konservering og bevaring av slike funn fra Rogaland.

Hva skjer når du finner noe?

Hvis du som privatperson finner noe du tror kan være eldre enn fra 1537 skal det leveres inn til museet.  

- På Arkeologisk museum registrerer vi funnene og de får museumsnummer, sammen med en enkel beskrivelse av gjenstanden, forteller arkeolog Arne Johan Nærøy.
Deretter tar vår konserveringsavdeling over, og ser om funnet må renses eller konserveres, så blir de beskrevet i museet katalog, og det blir laget diplom til finneren når alt dette er gjort. På grunn av mange funn kan dert være litt ventetid på diplom til finnerne.
Museet sørger også for at opplysninger om alle funn blir tilgjengelig på unimus.no – en nasjonal og søkbar database.

- Enkelte funn blir stilt ut på museet, de fleste pakkes ned og legges i våre magasiner og oppbevares under forsvarlige forhold. Men alle gjenstander er tilgjengelige for både forskere og publikum som er interessert av forskjellige grunner, sier Nærøy.

I 2016 ble det innlevert totalt 958 funn, som var funnet på 69 ulike steder. De fleste av disse fra steinalderen.
Av metalldetektorsøk ble det blant annet funnet 11 mynter, 13 spinnehjul, 12 spenner, 4 beslag og en rekke andre gjenstander.

Metalldetektorsøk

Mange av funnene som kommer inn til Arkeologisk museum er funnet av personer med metalldetektor. Funn fra metallsøk er i de aller fleste tilfellene fra dyrka mark. Det er der metallsøkerne lettest får lov til å gå og lete, og det er også på slike områder det er lettest å gjøre funn. Mange metallsøkerklubber har organisert virksomhet.

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland

- Metallsøking er med å skape interesse for historie og arkeologi, og er med på å gi museene og samfunnet ny kunnskap, sier museumsdirektør Ole Madsen.

Han påpeker at metallsøking gir både gevinster og utfordringer. Blant annet påpeker han at det er viktig at metallsøking først og fremst foregår i innmark, og selvsagt utenfor sikringssonen til registrerte kulturminner. Og han mener at et godt samarbeid med metallsøkerne er viktig.

Vi er glade for det gode forholdet vi har med metallsøkerne i Rogaland, sier Madsen.
Han legger til at han er tilfreds med at det jobbes for å få på plass et felles nasjonalt rammeverk for metallsøking, og at det da skapes en enhetlig politikk og forvaltningspraksis.

De som finner noe som metallsøkere skal levere inn funnene til fylkeskommunen, som i sin tur tar kontakt med Arkeologisk museum dersom gjenstanden er eldre enn fra 1537, og myter fra før 1650.

Vil du vite mer om hva som er funnet i ditt nærmiljø finnes det flere steder å søke:
unimus.no
kulturminnesok.no 
og norark.no for pågående og nylig avsluttede arkeologiske utgravinger

Brosjyre fra Norges Bondelag med masse nyttig informasjon om De eldste sporene i jordbrukslandskapet

Bilde av steinalderredskaper.

Skiveøkser fra steinalderen, funnet på Sola. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS