MENY

Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i september 2008 et utvalg som skulle utrede hvordan man best kan utvikle et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU). Utvalgets arbeid er nå ferdig, og overlevert Kunnskapsminister Tora Åsland i form av en rapport. Arkeologisk museum har deltatt i NDU-utvalget som en av seks institusjoner.

Universitetsmuseene har store samlinger innhentet gjennom mer enn 200 år, og forvalter dermed betydelige deler av kunnskapen om vår nasjonale og internasjonale natur- og kulturarv. Museenes viktigste samfunnsoppgaver ligger innenfor forskning, forvaltning av samlingene og formidling av kunnskap om objektene i samlingene. Med hensyn til museenes formidlingsoppgaver har det lenge vært et problem at kunnskapen ikke i tilstrekkelig grad kommer frem til brukerne. Med fremveksten av informasjons- og kommunikasjonsteknologien, har det imidlertid åpnet seg store muligheter for formidling av kunnskap.

Nasjonalt digitalt universitetsmuseum
I Stortingsmelding 15 (2007-2008) Tingenes tale ønsker Kunnskapsdepartementet at universitetsmuseene skal bli verdensledende på digitalisering og formidling av kunnskapen de innehar. Departementet ønsker at sentrale deler av museenes samlinger skal gjøres digitalt tilgjengelig og tilrettelagt for publikum gjennom et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum, forkortet NDU. I kjølvannet av stortingsmeldingen ble det i 2008 oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å se på hvordan man best kunne utvikle et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum. Rapporten som nå foreligger er resultatet av dette arbeidet. Seks institusjoner har stilt med én representant hver til utvalget: Utdanningsdirektoratet, UiO Naturhistorisk museum, NTNU Vitenskapsmuseet, Artsdatabanken, ABM-utvikling, UiS Arkeologisk museum ved representant Anne Kari Skår.

Hva skal NDU gjøre?
NDU skal utløse det store potensialet som ligger i kombinasjonen av de digitale verktøyene og samlingenes innhold. For å få dette til, mener utvalget at det trengs en kraftig satsing både fra en sentral organisasjon og på universitetsmuseene. Utvalget foreslår at NDU organiseres med en sentral enhet som har et spesielt ansvar på området. Denne enheten skal samarbeide med, og være en stimulans for, hvert enkelt museums formidlingsmiljø. Målgrupper for NDU skal være forskning, forvaltning, skolen og allmennheten.

NDU skal:
- Utvikle samhandlingsarenaer og oppnå merverdier ved å drive målrettede prosesser og prosjekter som inkluderer alle universitetsmuseene.
- Plassere universitetsmuseene som en viktig aktør i den digitale allmenningen.
- Utvikle en felles digital formidlingsstrategi for alle universitetsmuseene.
- Utvikle, etablere og drifte felles systemer for ontologier og tesauruser innen natur- og kulturhistorie.
- Øke innsatsen på utvikling av felles samlingsdatabaser som er effektive plattformer for formidling.
- Samordne innsamling, digitalisering og kvalitetssikring av objekter i samlingene.

Utvalgets rapport vil nå bli sendt ut på høring til berørte parter, slik at Kunnskapsdepartementet får et best mulig grunnlag for å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen.

Les rapporten på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.