MENY

Statsbudsjettet 2019 og langtidsplanen

Regjeringens budsjettfremlegg til statsbudsjett for 2019 inneholder verken startbevilgning til nybygg for Arkeologisk museum, nye studieplasser til jordmorutdanning eller nye stipendiatstillinger.

I regjeringens statsbudsjett får UiS en bevilgning over statsbudsjettet på 1 619 millioner i 2019. Dette utgjør en nominell budsjettvekst fra 2018 på 5,6 prosent og en realvekst på 2,7 prosent. Realveksten er i all hovedsak knyttet til videreføringer og innfasing av tidligere års studieplassøkninger, samt helårseffekten av de ni rekrutteringsstillingene som ble gitt til UiS i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 2018.

Sterk resultatøkning

I tillegg ser vi, som forventet, en sterk økning i resultatuttellingen som følge av at UiS over flere år har blitt tilført ny aktivitet i form av studieplasser.

Tilsvarende er veksten i UH-sektoren på 3,9 prosent nominelt og en prosent reelt for 2018 til 2019. UiS er sammen med UiA de to universitetene som har størst budsjettvekst fra 2018 til 2019.

Håper på endelig budsjett

Rektor Marit Boyesen håper på at det endelige statsbudsjettet for neste år vil inneholde startbevilgning til nybygget på Arkeologisk museum, nye studieplasser til jordmor og paramedisin samt nye stipendiatstillinger.

– Disse prioriteringene har vi hatt øverst på vår prioriteringsliste til neste års budsjett. Vi starter opp to nye utdanninger innen jordmor og paramedisin og trenger derfor nye studieplasser til disse viktige studiene, sier UiS-rektoren.

Langtidsplanen

Også langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble lagt fram i dag. Her varsles det om en opptrapping på 1,5 milliarder kroner i løpet av de neste fire årene. For budsjettåret 2019 er beløpet 481 millioner.

Regjeringen vil gjennomføre tre konkrete opptrappingsplaner fram mot 2022:

  • 800 millioner kroner til et teknologiløft. Det kan innebære muliggjørende og industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet, studieplasser innenfor teknologi, teknologi for det grønne skiftet, og teknologi for en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Det er satt av 65 millioner kroner til dette på 2019-budsjettet.
  • 450 millioner kroner til forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet. Det kan være basisbevilgninger til de teknisk-industrielle instituttene, forskerutdanning for det nye næringslivet og tiltak for økt kommersialisering, næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon.
  • 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. Eksempler på satsingsområder som kan være særlig aktuelle under denne overskriften er styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, tiltak for bedre og mer praksis og midler til læringsarealer. Det er satt av 25 millioner kroner i økt bevilgning til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning i 2019.

Bygg

Langtidsplanen har et eget kapittel (kapittel 8) som heter plan for utvikling, forvaltning og prioritering av universitets- og høyskolebygg. I dette kapitlet står nybygget til Arkeologisk museum under oversikten «Ferdig prosjekterte byggeprosjekter».

Ferdig prosjektert betyr at mål, overordnede rammer og kostnader for prosjektet er klarlagt. Eventuell startbevilgning vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. I meldingen viser regjeringen til at Vikingtidsmuseet ved Kulturhistorisk museum ved UiO og Arkeologisk museum ved UiS er ferdig prosjektert.

Dette er prosjekter som særlig bidrar til sikring, bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av unike historiske og kulturelle samlinger.

I en pressemelding sier statsråd Iselin Nybø at Regjeringen vil øke bevilgningene til utbedring av areal for undervisning og forskning med 81 millioner kroner til 161 millioner i 2019. 

– Flere universitetsmuseer ønsker seg nye bygg. Det har jeg stor forståelse for, og vi vil vurdere dette i framtidige budsjett, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det påtenkte teknologi- og innovasjonsbygget til UiS er listet opp i tabellen over prosjekter meldt inn til Kunnskapsdepartementet med antatt kostnad over 100 mill. kroner.

Reform for livslang læring

Regjeringen starter arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet», med en bevilgning på 130 millioner kroner på neste års budsjett.

Dette skal blant annet gå til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, bransjeprogram for særlig utsette bransjer og utvidelse av forsøkene med modulbasert opplæring for voksne.

Flere lærere med doktorgrad

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av åtte millioner kroner til flere doktorgrader i næringslivet og offentlig sektor (nærings-phd og offentlig sektor-ph.d.). 

Av disse er pengene skal det opprettes 10 nye stipendiatstillinger øremerket lærere. I tillegg foreslår Regjeringen foreslår å bruke ytterligere fem millioner kroner på tiltak som kan friste flere lærere til å ta doktorgrad. Målet er at flere kommuner skal søke om støtte til offentlig sektor-ph.d. for sine lærere.

Satsinger i langtidsplanen

Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning setter overordnede mål for hvordan regjeringen skal styrke disse områdene. Målene er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å løse store samfunnsutfordringer og å utvikle fremragende fagmiljø.

Det settes samtidig av penger til ulike tiltak som skal gjøre det mulig å oppfylle målene som er satt.

Regjeringen har satt opp fem prioriterte områder for satsingen:

  1. Hav
  2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
  3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
  4. Muliggjørende og industrielle teknologier
  5. Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden

Andre budsjettforslag

Andre tiltak som foreslås på neste års budsjettet er:

Les mer

Mer informasjon om Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 for UH-sektoren finner du på Kunnskapsdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/

Her finner du hele langtidsplanen

Forskningsrådets pressemelding: "Viktige opptrappingsplaner på plass i langtidsplanen"

Universitetet i Agder: "Blekt budsjett for UiA"

Universitetet i Bergen: "UiB får ros for den marine satsingen"


Tekst: Anne Selnes og Leiv Gunnar Lie

 

Statsråd Iselin Nybø

Statsråd Iselin Nybø