MENY

Steinalderutgraving på Sola

Dersom du reiser til eller fra Stavanger lufthavn med bil mot Stavanger, vil du i år og de følgende to feltsesongene passere flere steinalderboplasser som er under utgravning.

Innenfor en strekning på en drøy kilometer, mellom Stavanger lufthavn og Sola flymuseum innerst i Sømmevågen, skal tre områder med steinalderboplasser undersøkes; på Utsola, Solvang og på Sømme. Bakgrunnen for undersøkelsene er Statens vegvesens planer for omlegging av Rv 509 Sømmevågen-Flyplassvegen.

I år konsentreres innsatsen om den nordligste av lokalitetene; Sømme lok. 10. I tillegg skal deler av to lokaliteter på Utsola, helt sør i planområdet, undersøkes i løpet av fire uker i august. Størst spenning er det definitivt knyttet til undersøkelsene av flygesandslokalitetene på Solvang, som starter opp neste vår. 

Sømmeboplassen
På Sømmeboplassen er undersøkelsene godt i gang. I hovedundersøkelsesområdet, som ligger 6,5-9 moh, har vi å gjøre med en svært funnrik lokalitet der hovedvekten av funnene kan dateres til første del av yngre steinalder (ca. 4000 – 3300 f.Kr.).

En mengde sylindriske kjerner og flekker av flint og rhyolitt vitner om stor flekkeproduksjon på boplassen, og et stort antall pilspisser (A-type) peker mot at jakt har vært viktig.

Området har en fantastisk beliggenhet, ved høyere havnivå har denne boplassflaten ligget svært lunt til, i en sørøstvendt vik, omkranset av bergnabber i bakkant. Et markant svart, kullholdig kulturlag opptrer i flere områder på lokaliteten. Der er også områder med steinpakninger og andre strukturer i undergrunnen som vi er i ferd med å undersøke.

Vi jakter på spor etter stolper, ildsteder, gulvflater og vegger som kan indikere tufter, og vi har stor tro på at det etter hvert vil dukke opp slike strukturer, som sammen med analyser av funnspredningen, kan gi ny informasjon om bosetningsformen i yngre steinalder.

Sømmeboplassen består av flere lokalitetsflater, på ulike terrasser i terrenget. Vi har nylig avdekket et kulturlag også på den høyest liggende delen av området (10-11 moh).

I dette området er det bl.a. funnet en nydelig meisel av grønnstein som kan dateres til siste del av eldre steinalder (ca.6400-4000 f.Kr) . Det må imidlertid ytterligere undersøkelser til før vi med større sikkerhet kan datere hovedaktiviteten på denne delen av lokaliteten.

Det som er sikkert er at dette området har vært intensivt dyrket over en lang tidsperiode. Jordbruksaktiviteten har medført stor akkumulasjon av masser, og det synes klart at jordbruksaktiviteten har forstyrret steinalderlagene på store deler av den øvre terrassen.

Utkanten av kulturlagslokaliteter i dyrka mark skal undersøkes på Utsola
Det er bare ytterkanten av boplassområdene på Utsola lokalitetene som er frigitt til utgravning (lok. 4 og lok. 5). Vegen vil bare berøre de østligste delene av funnområdene, og det er lite trolig at det her vil finnes bevart intakte kulturlag og/eller strukturer slik det er dokumentert i de sentrale delene av funnområdene. Det er hvertfall god sjangs for at det skal dukke opp fine funn også i denne delen av undersøkelsen.

På den sørligste av lokalitetene (lok. 4) ble det under registreringene blant annet funnet en korsformet miniatyrkølle av kleberstein som vanligvis dateres til midten av eldre steinalder. Vi ser fram til undersøkelsene som starter opp i begynnelsen av august.


Tykke lag med flygesand på Solvang lokalitetene (Stavanger lufthavn 1985)
Store utfordringer og ikke minst forventninger er knyttet til undersøkelsene av Solvangboplassene som er planlagt undersøkt gjennom sesongen 2014 og 2015. Dette området, like sør for gamle Sømme husmorskole, har vært utsatt for massiv sandflukt, som har formet og omformet landskapet.

I 1985 undersøkte arkeologisk museum deler av dette bosetningskomplekset. Under 1,5 til 2,25 meter med flygesand, avdekket undersøkelsen flere bosetningsfaser, hovedsakelig fra første del av yngre steinalder (ca. 4000-2600 f.Kr.), med en stor mengde littiske funn og beinmateriale. 

Rogaland fylkeskommunes registreringer i 2011 påviste ytterligere tre funnområder med delvis overlappende kulturlag i det samme området (Solvang lok. 7-9). På den ene av disse (lok. 8), ble det påvist funnførende lag, trolig fra siste del av eldre steinalder (ca. 6400-4000 f.Kr.), mellom 1,5 til 3 meter under dagens markoverflate.

Boplassen er estimert til å være om lag 8 dekar. På lok. 7 ble det dokumentert et funnførende gruslag i en dybde på 1,20 meter, og trolig kan dette laget også dateres til yngre steinalder. På lok. 9 ble det dokumentert to funnførende lag på henholdsvis 1,30 og 1,50 meter under dagens markoverflate. De fire funnområdene er delvis overlappende og vi forventer at undersøkelsene vil avdekke flere aktivitetsfaser innenfor området.

Det er knyttet stor spenning til hva som finnes bevart under flere meter med flygesand på Solvang! Det vil vi få svar på i løpet av sommeren 2014 og 2015…

Tekst: Guro Skjelstad, prosjektleder for steinalderdelen av utgravingen i Sømmevågen