MENY

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle.

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Tirsdagsforedrag høsten 2017

10. oktober: Erlend Nordlie, arkeolog
«Kongsgårdprosjektet ? resultater fra sommerens utgravinger på Avaldsnes»

Kongsgårdprosjektet tok i utgangspunktet sikte på å undersøke kongsgårdenes plass i det norske kongedømmets tidligste historie, frem til middelalderen. Under utgravningen i 2012 ble det oppdaget murrester like sør for Olavskirka, spor av høymiddelalderens kongsgårdsanlegg. Karmøy kommune ønsket å frilegge og formidle bygningsrestene, og i år lot det seg gjøre. Som så ofte før dukket det opp mer enn forventet.

17. oktober: Astrid J. Nyland, arkeolog
«Hva steinen forteller ? om steinbruk og steinbrudd i sørnorsk steinalder»

De fleste kjenner til bruken av flint i steinalderen. Men hvordan ble andre bergarter, som kvartsitter, kvarts, rhyolitt, jaspis, grønnstein, diabas, og andre typer utnyttet? Vi får vite mer om det å bryte stein i steinalder, hvordan en kan kjenne igjen slike steinbrudd, og hvordan en kan våge seg til å si at enkelte steinbrudd kom til å få betydning ut over hva som var lett tilgjengelig og praktisk.

24. oktober: Hege Hollund, gjenstandskonservator og forskar
«Å konservere sjølve livskoden ? arkeologisk DNA for dummies.
Førti dagar og førti netter som DNA-detektiv i Dublin»

Foredragshaldaren vil fortelje om analyse av arkeologisk DNA basert på opplæring ho nyleg fekk ved eit DNA-laboratorium i Dublin. Ho vil gje ei generell innføring i metodar og prinsipp ?‘for dummies’, og vise kor viktig det er med forsking innan konserveringsvitskap for å ivareta denne svært verdfulle, men òg sårbare og ikkje-fornybare kjelda til kunnskap.

31. oktober: Arild Klokkervoll, arkeolog
«Døden og dyrene»
I mange germanske jernaldergraver i og utenfor Norge har skjeletter, enkeltbein og tenner av ulike dyr blitt funnet sammen med menneskelevningene. Materialet vitner om en utbredt hedensk gravskikk og forestillingsverden, der dyrene spilte en for oss ukjent rolle. Foredraget bygger på et sammenlignende studium av nordnorske graver og vil trekke fram eksempler, tendenser og mønstre i nedleggelsespraksisen, samt noen forslag til forståelse av denne gravskikken.

7. november: Jan Magne Gjerde, arkeolog
«Ei reise i bergkunst frå steinalderen gjennom Noreg, Sverige, Finland og NV-Russland. Nye funn og nye tolkingar»
Foredragshaldaren har vitja og fotografert dei fleste av dei 300 bergkunstlokalitetane frå steinalderen i Fennoskandia. Fleire av scenene og komposisjonane trer fram som reine teiknefilmar frå steinalderen i samspel med naturelement i berget. Medan ein tidlegare var mest opptatt av sjølve motiva, har dei siste tiår synt at landskapet og sjølve berget kan seie meir om bergkunsten og kvifor den er laga akkurat der den er.

14. november: Siv Kristoffersen, arkeolog
«I begynnelsen og bakenfor historien: To nye moduler i den nye basisutstillingen»
I eldre steinalder – for over 10 000 år siden ? møter vi de første menneskene i Rogaland. Fortsetter vi enda lengre bakover i tid, støter vi på Finnøybjørnen – isbjørnen som vandret omkring her mens siste rest av istiden smeltet bort. Bakenfor det igjen er den mytiske tiden. Opphavsmyter fra ulike kulturer verden over gir svar på fundamentale spørsmål som: Hvordan ble verden skapt? Hvordan kan noe bli til av ingenting? Hva var dette ingenting som fantes bakenfor tiden?

21. november: Krister S. Eilertsen, Barbro Dahl og Astrid J. Nyland, arkeologer og prosjektledere
«Årets arkeologiske utgravinger»
En lang og regnfull feltsesong skal oppsummeres! Vi vil gi en oversikt over hvor det har vært arkeologiske utgravninger, hva vi har gravd, og ikke minst hvorfor vi har gravd. I tillegg vil vi presentere noen foreløpige resultater gjennom to dypdykk i de spennende undersøkelsene av en boplass fra eldre steinalder i Sola sentrum, og fra undersøkelsene av gravhauger og hus fra jernalderen på Forsandmoen.

Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum

Velkommen til tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum