MENY

Avdeling fornminne

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er et av fem arkeologiske landsdelsmuseer som har oppgaver og ansvar knyttet til kulturminnevernet i Norge. Arkeologisk museum sitt geografiske ansvarsområde omfatter Rogaland fylke.

Bilde av en spiss av flint, fotografert på Arkeologisk museum. Flateretusjert spiss av flint funnet i Gjedlestadvika på Hovland i Eigersund. Fra bronsealderens begynnelse. Foto: Terje Tveit.

Avdeling for fornminne ved Arkeologisk museum  fungerer som rådgiver og kompetansesenter, og vi: 

– gir faglig bistand til fylkeskommunene, sametinget og Riksantikvaren i kraft av å være faglige kompetansesenter for Rogaland, særlig i forbindelse med plansaker og miljøkriminalitet,
– sikrer arkeologisk kildemateriale og utfører sikringsgravninger av truede og verna arkeologiske kulturminner,
– deltar i planlegging og gjennomføring av skjøtsel av fornminner i samarbeid med fylkeskommune, sameting eller Riksantikvar,
– gir tilrådning til Riksantikvaren når det gjelder søknader om dispensasjon fra lov om kulturminne.

Rikt på kulturminner
Rogaland er rikt på kulturminner, og hvert år finner arkeologer fra Arkeologisk museum i forbindelse med forvaltningsutgravninger spennende spor etter fortidens mennesker i fylket vårt. Dersom Riksantikvaren gir tillatelse til et inngrep eller fjerning av et registrert kulturminne i forbindelse med en planlagt utbygging innen Rogaland, er det Arkeologisk museum sin oppgave å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse på stedet.

Ansatte ved avdeling for fornminnevern vil da grave ut og dokumentere det aktuelle kulturminnet for å bevare mest mulig kunnskap om lokaliteten. Avdelingen utfører deretter forskning på materialet for å øke kunnskapen om menneskets tidlige historie og formidle dette videre til interesserte forskningsmiljøer og allmenhet.

Tverrfaglig
Arkeologisk museum legger spesiell vekt på tverrfaglighet innen forskning og forvaltning utvikling.
Naturvitere innen fagfeltene botanikk, geologi og meteorologi samarbeider med arkeologene med å kartlegge og forstå naturlige og menneskepåvirkede endringer i naturmiljø og hvordan naturressursene ble brukt i forhistorien.