MENY

Konserveringsavdelingen

Vi jobber med bevaring av kulturminner, og kulturminner er tilskrevet høy verdi for samfunnet. Konserveringsavdelingens fire fagområder er konservering av arkeologisk materiale, naturvitenskapelige tjenester, steinkonservering, bygningsrestaurering, malerikonservering og bygningsundersøkelser.

Riksantikvaren er øverste myndighet i kulturminnevernet og må godkjenne prosjektbeskrivelser og budsjetter for arkeologiske utgravinger før de kan starte. Riksantikvaren må også godkjenne behandlingsforslag for fredet kirkeinventar og restaureringsforslag for fredete bygninger før oppstart.

På konserveringsavdelingen jobber vi med å bevare arkeologiske funn fra utgravingene som pågår. Vi har også ansvar for å dokumentere og å finne ut så mye som mulig av den informasjonen de kan gi om forhistorien.  Vi skal både bevare, dokumentere og formidle kulturminnene samt verdiene og informasjonen knyttet til dem.

Arkeologene tar også inn en del jordprøver for å få undersøkt hva de inneholder av pollen, frø og trekull m.m. som kan fortelle om vegetasjonshistorie og klimavariasjoner langt bakover i tid. Gjenstandene som blir gravd ut og konservert inngår i museets samlinger, de blir vist fram i utstillingene eller lagret i magasin. Det er konserverings­avdelingens ansatte som sørger for at klimaforholdene både i utstillinger og magasin er bra for gjenstandene.

Forskjellig klima er bra for forskjellige gjenstander, derfor trengs konserverings­kompetanse til dette. Jerngjenstander skal ha det tørt for ikke å ruste videre mens tre, tekstil og lær kan godt ha det litt fuktigere, for ikke å tørke ut og sprekke opp. De viktigste klimafaktorene som kontrolleres er temperatur, lys og luftfuktighet.   

Deler av AM´s konserveringsvirksomhet er oppdragsbasert. Det tilbys konserverings- og restaureringsoppdrag innen kulturminnevernet for offentlige og private oppdragsgivere. Oppdragene gjennomføres enten i felt eller på AM´s atelier. De fleste oppdragene kommer fra Rogaland, men i flere tilfeller har vi også påtatt oss mindre og større oppdrag i andre fylker. Restaureringen av inventaret i Mariakirken i Bergen, som AM ferdigstiller i disse dager etter 5 års arbeid, er et eksempel på et stort prosjekt innen malerikonservering, et av avdelings to oppdragsbaserte virksomhetsområder.

Våre viktigste oppdragsgivere er Riksantikvaren, Rogaland fylkeskommune, kommunene i Rogaland, museene og offentlige- og private institusjoner.

 

Avdelingsleder Inger Marie Egenberg (inger.m.egenberg@uis.no)