MENY

Naturvitenskapelige tjenester

Arkeologisk museum har god kompetanse på å ta hånd om naturvitenskapelige prøver, og utfører botaniske eller kjemiske analyser av disse.

Pollenprøver kan fortelle om utviklingen av vegetasjon og kulturlandskap, og hvordan menneskene har påvirket denne. Prøver av jord, torv og sediment prepareres kjemisk slik at pollenet skilles ut, for så å bli analysert under mikroskop av en pollenanalytiker.

Makrofossiler er små rester av plante- og dyremateriale man finner i jordprøver fra utgravningsmateriale. Ofte er dette frø eller trekull som er blitt bevart ved at det er forkullet på grunn av menneskelig aktivitet. Vi separerer makrofossilene fra jordprøvene ved hjelp av flottering, og sorterer og artsbestemmer materialet under mikroskop. Dette kan fortelle f.eks. om utviklingen av jordbruket i tidlige tider, og hva folk levde av.

Vedartsanalyser er artbestemmelser av tre eller trekull under mikroskop; det kan være nyttig for å finne ut hvilke treslag som er blitt benyttet f.eks. til redskaper og byggematerialer. Ofte bruker man karbondatering av trekull til å datere de forskjellige lagene man finner i en arkeologisk utgraving; det er da nødvendig å artsbestemme trekullet før analysen, for å utelukke treslag som egner seg dårlig til karbondatering.

Kjemiske analyser , f.eks. fosfatanalyse, grunnstoffanalyse, glødetapsanalyse og ph-målinger, utføres også på jordprøver og annet materiale. Dette kan blant annet avsløre spor av menneskelig aktivitet på et utgravingssted, når organiske rester for lengst er nedbrutt.