MENY

Museumsadministrasjonen

Museumsadministrasjonen er en fellestjeneste for hele Arkeologisk museum, og har oppgaver blant annet innen økonomi, innkjøp, drift, kontoradministrasjon, arkiv og kommunikasjonsrådgivning.

Museet ledes av museumsdirektør Ole Madsen

Enkelte strategiske satsinger og funksjoner er plassert direkte under direktør. Dette gjelder særlig arbeidet med nytt formidlings- og magasinbygg, en satsning som vil kreve store ressurser i de neste årene for å realiseres. 

Forskningsleder
Forskning og arbeidet med forskningsstrategien til museet, er i 2014 styrket gjennom intern ansettelse i 2 år av forskningsleder. Stillingen som forskningsleder er direkte underlagt direktøren.

Forskningsleder ved Arkeologisk museum har ansvar for koordinering av forskning og forskningsressurser samt implementering av museets forskningsstrategi. Forskningsleder er rådgivende for direktør innenfor forskning ved museet.

Forskningsleder er Kristin Armstrong Oma.

Administrasjon
Administrasjonen vil i tallet på stillinger, og når det gjelder kompetanse, tilpasses aktiviteten ved museet og museets økonomi. Som organisasjon er vi inne i en periode med profesjonalisering av oppgaver og utvikling av ulike administrative arbeidsoppgaver. Fra vi ble en del av Universitet i Stavanger 1.1.2009, er noen oppgaver helt eller delvis overtatt av den sentrale fellesadministrasjonen, mens nye og endrete oppgaver har kommet til.

Museumsadministrasjonen utfører fellesoppgaver for museet. Dette er oppgaver som koordineringsansvar for innkjøp, driftsoppgaver, adgangssikring og byggadministrasjon, oppgaver i forbindelse med sentralbord, post, kontoradministrasjon og arkiv.

Videre har administrasjonen oppgaver innen HR, HMS og lønn med ansvar for f.eks. personaladministrasjon, lønns- og personalsystem og ulike råd og utvalg, koordinering av økonomiske og administrative sider når det gjelder oppdrag og prosjekter.

Innenfor økonomi har avdelingen ansvar for blant annet implementering av UiS økonomisystemer og rutiner, årsplan med årsbudsjett, egeninntekter, SAP-transaksjoner, regnskap med analyser og rapportering, internt arkiv, prosjektbudsjetter med regnskap og rapportering, diverse saksbehandling administrative saker, samt administrasjon systemer bygg/sikring.

Kommunikasjonrådgiver har oppgaver innen rådgiving overfor ledelse og avdelinger, intern informasjon, hjemmeside, sponsing og oppgaver innenfor markedsføring generelt. 

Leder for museumsadministrasjonen er avdelingsdirektør Marianne Finsnes Molinaux.