MENY

Reglement for museumsstyret ved Arkeologisk museum, UiS

MANDAT, SAMMENSETNING OG LEDELSE

Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse
(Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse er vedtatt av UiS-styret, saken US 32110, 53/10 og US 09/11)

Målsetting og ansvar (fra UiS-styresak 53110)
Målsetting med Museumsstyret er å styrke studenters og ansattes innflytelse på utviklingen av universitetet og eget fakultet:
Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et overordnet budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker.
I vedtaket understrekes at ansvaret for den daglige driften fortsatt skal ligge hos museumsdirektøren:
Ledelseslinjen går fra styret via rektor/direktør til dekan/museumsdirektør og videre til institutt­ /senterleder.
Dekaner/museumsdirektør har resultatansvaret for driften og rapporterer dette til rektor/direktør

1. Museumsstyrets mandat
Museumsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at museumsstyret selv tar stilling til:
a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer
c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

d. Oppnevne eksterne til egne institutt-/senterstyrer

Museumsstyret vil også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier.

Føringer/bestemmelser:
Fakultetsstyre og museumsstyre:
1. Mandatet og styrevedtakets pkt 2 om å unngå byråkratisering og økte kostnader, tilsier at museumsstyret konsentrerer sitt arbeid om 4-6 møter i året knyttet opp mot årshjulet og viktige prioriteringer og vedtak: Det innkalles til møte 4-6 ganger i året. Utover dette når styreleder og museumsdirektør sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte.

2. Verneombudene deltar på et møte pr. semester der HMS er tema. Møtene integreres i den eksisterende møtestruktur. (Gf. HMS-håndboka, pkt. 3.1.5).

2. Museumsstyrets sammensetning og ledelse

Museumsstyret velger selv sin leder, og museumsdirektøren er sekretærer for styret (Gf. sak US 32/10).

Museumsstyret har 10 medlemmer:
• 4 vitenskapelige ansatte, hvorav 1 kan være midlertidig ansatt dersom denne gruppen har mer enn 25 prosent av de vitenskapelige ansatte
• 2 studenter
• 2 teknisk-administrative ansatte
• 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet

Museumsstyret velger selv sin leder.