MENY

Tysdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tysdagskveldar vår og haust har du mogleheit til å lære meir om spennande arkeologiske tema og andre emne som kan vekkje interesse. Føredraga er gratis og opne for alle.

Dei opne tysdagsføredraga rettar seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med føredragshaldare som henter sine emner frå museets virksomhetsområde, men og tilgrensa tema. Hovudvekta ligg på emne som tar føre seg fortida, naturhistorien og kulturminnevernet.

Det er anledning til å stille spørsmål til føredragshaldaren eller gi kommentarer til innhaldet. Føredraga blir holdt i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og hausten.

Kvar tysdag har biblioteket i 2. etasje opent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har opent til kl. 20.00.

Føredraga er tysdager kl. 18.30. Fri entré.

Tysdagsføredrag våren 2020

18.2: Hilde Fyllingen, arkeolog
På sporet av Norges eldste landsby?

I perioden 2008–2017 gjennomførte Arkeologisk museum en rekke utgravninger på Tjora i Sola kommune. Her avdekket en den største samlingen med to-skipete bygninger som er undersøkt i Norge. Boplassen var i bruk i vår eldste jordbruksperiode og tolkes som en liten landsby – kanskje Norges aller første? Hvem kan disse menneskene ha vært, og hvorfor valgte de å bosette seg akkurat på Tjora?

25.2: Elisabeth Lund Engebretsen, sosialantropolog
Boikott eller støtte? Dilemmaer i forskningssamarbeid med Kina

Samarbeid med Kina er blitt et betent tema de senere årene. Mangel på akademisk frihet, ytringssensur, menneskerettighetsbrudd og et autoritært politisk styre møter økte krav om boikott og protest. Andre mener at samarbeid er spesielt viktig i denne vanskelige geopolitiske situasjonen. Uansett er det klart at forsknings- og kunnskapssamarbeid med Kina medfører vanskelige etiske dilemmaer. Finnes det (gylne) middelveier, og hvilke hensyn skal eller bør tas?

3.3: Christin Jensen, botanikar
Myr i kulturlandskapet – elsket og hatet kulturarv

Myr og tjern har vært en viktig del av folks nærmiljø fra steinalderen og fram til i dag, men har likevel ikke automatisk vernestatus i kulturminnevernet. Ei endring i jordloven har nylig gitt rom for forbud mot nydyrking pga. klimahensyn. Dette medfører også indirekte et vern av skjulte kulturminner. Vi skal se litt på myra som kulturarkiv og hva den gjemmer av informasjon om fortida. Hvilke muligheter gir miljøforvaltninga for at dette arkivet kan tas vare på for ettertida?

10.3: Grete Lillehammer, arkeolog
Barn i fortiden – finnes de?

Selv om det i eldre tider ble født flere barn enn de som vokste opp, er historiebøkene fylte med fortellinger om de voksne. Historiene om fortidsbarnas liv er fortellinger som langsomt er i ferd med å endre dette og fylle hullene i fortidshistorien. Foredraget vil presentere hva slags kilder som arkeologer arbeider med, og hvordan de kommer på spor av barna i den fjerne fortiden.

17.3: Dawn Elise Mooney, arkeobotanikar
Ting og tang – forkullete tangfragmenter fra forhistorien

Forkullete tangfragmenter oppdages ofte på arkeologiske utgravninger rundt Nord-Atlanterhavsområdet fra jernalderen og fremover. Det betyr at folk hentet inn og brente tang – men hvorfor? I kveld tar vi en kikk på tangens mulige bruksområder innen jordbruk og til matkonservering, oppvarming, tekstilbehandling og metallarbeid med utgangspunkt i nylige tangfunn fra Rogalands forhistorie.

24.3: Kristin Armstrong-Oma, arkeolog
Solkult, mytar og mystikk. Ei utstilling om bronsealderkvinna si verd

Den nye utstillinga presenterer bronsealderen sett gjennom kvinna i Regegrava i Sola kommune, og presenterer sentrale element ved hennar livsverd. Foredraget kombinerer ein presentasjon av bakgrunnen for, og arbeidet med, utstillinga og ei omvising i sjølve utstillinga.

31.3: Olle Hemdorff, arkeolog
Jernalderens bebyggelse i Stavanger. Hva stolpehullene forteller!

For nesten 40 år siden tok Arkeologisk museum – som det første museet i Norge – i bruk gravemaskin aktivt og systematisk for å avdekke sporene etter jordbruksbosetningene fra siste del av yngre steinalder og fram til slutten av vikingtiden. Mange og store utgravinger rundt Stavanger har avdekket betydelige bosetninger særlig fra jernalderen og har radikalt endret vår viten om denne perioden.

Ekstra føredrag tysdag 21.04 kl. 18.30 i samband med nyopning av vikingtidsutstillinga Utferd. Mot vest i vikingtid.

21.4: Zanette T. Glørstad, arkeolog
«Mellom to verdener: Hvorfor ble vikingtidens kvinner i Norge begravd med irske gjenstander?»

Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum

Velkomen til tysdagsføredrag på Arkeologisk museum