MENY

Utgravinger og konserveringsoppdrag

Hver vår og sommer utfører Arkeologisk museum arkeologiske undersøkelser i Rogaland. Vi gjør også konserveringsoppdrag som blant annet omfatter kirkebygg og kirkeinventar og også andre verneverdige bygninger og kunst.

Bilde av tre personer og en gravemaskin som jobber med å grave i jorda. Arkeologisk museum driver med arkeologiske utgravinger i hele Rogaland. Her fra Hove i Sandnes i 2012. Foto: Morten Berentsen

Rogaland er rikt på fornminner, og hver vår og sommer finner arkeologer og botanikerer fra Arkeologisk museum spennende spor etter fortidens mennesker i fylket vårt.

Arkeologisk museum har ansvaret for vitenskapelige undersøkelser av freda fornminne i Rogaland, med unntak av kulturminner fra middelalderen og i sjø. De arkeologiske undersøkelsene er grunnlaget for mye forskningsaktivitet om forhistorien. Arkeologiske undersøkelser i Rogaland gir oss ny kunnskap om forhistorien og menneskene som levde før oss.

Oppdrag innen konservering
For konserveringsavdelingens oppdragsvirksomhet er det kirkebygg og kirkeinventar som er den desidert viktigste hovedgruppen av kulturminner, mens andre verneverdige bygninger og kunst i offentlig eie også er av stor betydning. 
For konserveringsfagene stein- og malerikonservering utgjør de fredete og listeførte kirkene med kirkeinventar de viktigste kulturminnene, og i Rogaland har vi totalt 110 kirker hvorav 8 er fredet (middelalder), 13 er automatisk listeført (1650-1850), og 23 er listeførte kirker utover det. At de er listeført betyr at de har status som vernet kulturminne. I tillegg kommer andre fredete og listeførte historiske bygninger med stor kulturminne- og verneverdi.