MENY

Nore Sunde

På Nore Sunde i Stavanger kommune skal vi i perioden juli - september 2015 grave ut eit område for å undersøke kulturminne og vi skal sjå om vi kan finne ut hvor gamalt vegfaret Gamle Sundeveg er.

Bildet er et luftfoto hvor lokalitetene som skal graves utpå Nore Sunde er merket av. Luftfoto hvor lokalitetene som skal graves utpå Nore Sunde er merket av.

Prosjektet er todelt: 1) Undersøking av 3 kulturminneområde med restar etter forhistorisk busetnad, 2) På oppdrag frå Riksantikvaren undersøkje om vegen Gamle Sundeveg, som går gjennom området, er eit vegfar som er så gammalt at det er verneverdig.

Forventningar: Finne restar etter forhistorisk gardsbusetnad frå bronse – eller jernalder, truleg frå fleire gardar. Det er er også mogleg at det vil dukke opp flatmarksgraver i samband med dette. Det kan ikkje utelukkast at vegfaret som i dag er Gamle Sundeveg, kan vise seg å ha bakgrunn i ferdsel til desse gardane i forhistorisk tid.

Bakgrunn for utgravinag: Reguleringsplan for Nordre Sunde i Stavanger kommune; endring frå dyrka mark til bustadområde og diverse tenesteyting m.m.

Sted: I nærleiken av brua over Hafrsfjorden. Dyrka mark rett nord om rundkøyringa der RV509 møter FV409 i Stavanger kommune, Rogaland.

Gjennomførast i perioden juli –september 2015.

Prosjektleiar: Even Bjørdal

 

Bilde av prosjektleder Even Bjørdal i felt

Prosjektleder Even Bjørdal.