MENY

Feltsesong 2008

Utgravingene i regi av Arkeologisk museum, høst 2008.

Hellvik, Egersund
Undersøkelsen er nå avsluttet.Tre personer har jobbet på lokaliteten i nesten 5 uker med Camilla Zinsli som feltleder og Anne Herstad og Arild Klokkervold som assistenter. Det er avdekket en hustomt (to-skipet langhus) fra slutten an yngre steinalder, evt. eldste bronsealder. Huset har vært om lag 13 m langt og 6-7 m bredt og er bygget om 1-2 ganger. I deler av området er det bevart kulturlag hvor det er funnet en del skår av grovmagret leirkar og flintoldsaker, blant annet periodens karakteristiske flateretusjerte piler. Boplassen (gården) har ligget ved en å og om lag 50 m fra daværende kystlinje.

Hundvåg, Stavanger kommune
På slutten av 1800-tallet fjernet bonden et helt gravfelt fra vikingtid. Gjennom årene er det blitt funnet et helt og deler av andre smykker etc. fra disse gravene. Senest i år er det ved søk med metalldetektor funnet fragmenter av flere skålformete spenner m.m. fra minst 3 forskjellige graver. Forut for anleggelse av gang og sykkelsti undersøker AmS området for å redde mest mulig fra disse gravene. Undersøkelsen ble påbegynt 10.09.08 og vil fortsette til midten av oktober. Sigrid Dugstad er feltleder og Dorte Nistad og Eva Thäte er assistenter.

Øksnevad Videregående skole, Klepp
I 2006 ble det funnet en velbevart mannsgrav fra vikingtid samt mange spor etter forhistoriske hus og gårder i et område som er regulert til masseuttak. Takket være ekstra midler fra Riksantikvaren og omfattende hjelp fra skolen får vi nå anledning til i år å fullføre undersøkelsen. Undersøkelsen startet opp 01.09.08 og vil fortsette til medio november. Til nå har vi avdekket om lag 1,3 mål og avdekket velbevarte spor etter et stort gårdskompleks fra eldre jernalder samt flere anlegg som kan være graver lignende den som ble funnet i 2006. Feltleder er også her Sigrid Dugstad og assistentene er Dorte Nistad og Eva Thäte.